شناخت رویکردهای تفکر انتقادی حسابرسان و بازنمایی آن در قالب تحلیل‌های پیوندی(تحلیل کیفی/تعاملی (IQA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی حسابداری ،واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسلامی ،شاهرود،ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

4 گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران

10.22054/qjma.2021.51892.2147

چکیده

تفکر انتقادی در هر حرفه‌ای به پویایی آن حرفه در جهت ایجاد مسئولیت پذیری کمک خواهد کرد. حسابرسی نیز جهت پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان در بازار سرمایه، نیازمند تفکر انتقادی می‌باشد، تفکری که رفتارهای انحرافی کارکنان همچون تحریف و تقلب در عملکرد مالی را بهتر استنباط می‌نماید و حسابرس در چنین وضعیت‌هایی از قدرت فهم و شهود تاثیرگذارتری برخوردار خواهد شد. این پژوهش به دنبال شناخت رویکردهای تفکر انتقادی حسابرسان و بازنمایی آن در قالب تحلیل‌های پیوندی که به دنبال تحلیل پیوندهای درونی و روابط بین پیوندها و تاثیرگذاری سیستمی پیوندهاست ، می‌باشد. جهت شناسایی رویکردهای تفکر انتقادی در حرفه از جستجوی نظامند در مبانی نظری با کمک متخصصان حسابداری استفاده شده است و از طریق تحلیل فراترکیب، رویکردهای مربوط به تفکر انتقادی در حرفه شناسایی و در نتیجه ، مولفه های قابلیت تحلیلی، قابلیت استنباطی و قابلیت شهودی به عنوان ابعاد مهم در شکل گیری تفکر انتقادی در حرفه حسابرسی تعیین گردیدند و پس از تایید تحلیل دلفی وارد بخش تحلیل روابط بین پیوندها و تاثیرگذاری سیستمی‌گردیدند. نتایج نشان داد، برای تقویت رویکردهای تفکر انتقادی در قضاوت های حرفه ای، وجود دانش فنی و تخصصی به عنوان محرکی مهم محسوب شده که پیامدهایی همچون ارتقای سطح شهود و قدرت تحلیل های ذهنی را براساس بررسی اسناد و مدارک به حسابرس می دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognize the approaches of critical thinking of auditors and its representation in the form of link analysis)IQA)

نویسندگان [English]

  • mohammad poorsamiei 1
  • Mohammadreza Abdoli 2
  • Hasan Valiyan 3
  • mehdi safari gerayli 4
1 department of accounting shahrood banch.islamic azad university.shahrood.iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3  Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Sari,
4 department of accounting
چکیده [English]

Critical thinking in any profession will help the dynamism of that profession to create responsibility. Thinking that better understands employees' deviant behaviors such as financial distortion and fraud, and the auditor will have more effective understanding and intuition in such situations. This research seeks to identify the approaches of critical thinking of auditors and its representation in the form of link analysis. In order to identify critical thinking approaches in the profession, systematic search has been used in theoretical foundations with the help of accounting experts. Through link-analysis, critical thinking approaches in the profession have been identified and as a result, components of analytical ability, inferential ability and intuitive ability as Important dimensions in the formation of critical thinking in the auditing profession were identified and after confirmation of Delphi analysis, they entered the section of analysis of relationships between links and systemic effectiveness. The results showed that in order to strengthen critical thinking approaches in professional judgments, the existence of technical and specialized knowledge is considered as an important stimulus that gives consequences such as improving the level of intuition and the power of mental analysis based on the review of documents to the auditor

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Thinking
  • Critical thinking stimuli
  • link analysis(IQA)