میزان اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی با توجه به راهبرد پرورش مدیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 حسابداری، دانشگاه خوارزمی

10.22054/qjma.2021.56026.2200

چکیده

واقع‌بینی یکی از چهار اصل بنیادی آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان داخلی است. بر اساس گزاره ارزش افزایی انجمن حسابرسان داخلی (2010) واقع‌بینی (بی‌طرفی) یکی از عناصر اصلی سه‌گانه حسابرسی داخلی، قلمداد می‌گردد و استاندارد حسابرسی 610 (استفاده از کار حسابرسان داخلی) نیز واقع‌بینی را از یکی از مؤلفه‌های اصلی برای استفاده از کار حسابرسان داخلی برشمرده است. رویکرد استفاده از واحد حسابرسی داخلی به‌عنوان زمینه‌ی‌ پرورش مدیر در شرکت‌هایی استفاده می‌شود که بعداً حسابرسان داخلی به پست‌های مدیریت اجرایی، ارتقا می‌یابند. این موضوع می‌تواند بی‌طرفی (واقع‌بینی) آن‌ها را خدشه‌دار نماید و بر اتکای حسابرسان مستقل بر کار آن‌ها تأثیر بگذارد. ازآنجاکه پژوهش‌های اندکی تأثیر ناشی از به‌کارگیری حسابرسان داخلی به‌عنوان ابزار پرورش مدیر را در شرکت‌ها موردبررسی قرار داده‌اند؛ لذا در این رابطه، ارتباط بین حسابرس مستقل و حسابرس داخلی به‌خوبی تبیین نشده است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی با توجه به راهبرد پرورش مدیر می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان مستقل شامل شرکا، مدیران، سرپرستان ارشد و سرپرست حسابرسی مؤسسات حسابرسی ایرانی است که صاحبکاران آن‌ها دارای واحد حسابرسی داخلی فعال هستند. در این پیمایش نهایتاً 100 پرسشنامه گردآوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که حسابرسان مستقل به دلیل آنکه واقع‌بینی حسابرسان داخلی در شرکت‌هایی که از راهبرد پرورش مدیر استفاده می‌کنند کمتر ارزیابی می‌کنند؛ بر کار آن‌ها کمتر اتکا می‌کنند. با عنایت به نتایج به‌دست‌آمده راهبرد پرورش مدیر می‌تواند به‌عنوان یکی از خطرهایی که واقع‌بینی حسابرسان داخلی را تهدید می‌کند،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Level of the External Auditor’s Reliance Decision on the Internal Auditors Function as a Management Training Ground

نویسندگان [English]

  • Vahid Mennati 1
  • Okhtharoon Alipour 2
1 Accounitng, Management and Accounting,Shahid Beheshti University,Tehran, Iran.
2 accounting
چکیده [English]

Objectivity is one of the four fundamental principles of internal auditors Code of Ethics. In 2010, The Institute of Internal Auditors (IIA) introduced the Value Proposition and objectivity is one of the three core elements of it. Also, according to Auditing Standard No. 610, objectivity is one of the main components of internal auditing. Use of internal Audit Function (IAF) as a Management Training Ground (MTG) is in companies that internal auditors are promoted to executive positions. This can impair their objectivity and affect the reliance of independent auditors on their work. So the purpose of this study is to investigate the level of the External Auditor’s Reliance Decision on the Internal Auditors Function as a MTG. Because limited research has examined the impact of using IAF as a MTG, Therefore, in this regard, the relationship between the External and Internal auditor is not well explained, therefore, the purpose of this study is to investigate the reliance of independent auditors on the work of internal auditors according to the strategy of MTG. The statistical population of this study is External auditors including partners, managers, senior supervisors, and senior auditors of Iranian audit firms whose clients have an active IAF. In this survey, 100 questionnaires were collected and analyzed. The results of the study show that external auditors perceive internal auditors employed in an IAF used as a MTG to be less objective. The results also showed that external auditors perceive the competence and due professional care of IAFs used as

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Auditing
  • Objectivity
  • Management Training Ground
  • External Auditor’s Reliance