تبیین مدلی برای سنجش سرمایه انسانی مدیرعامل با استفاده از شاخص آنتروپی شانون و بررسی اثر آن بر کیفیت پیش بینی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22054/qjma.2021.56501.2202

چکیده

مرور ادبیات نظری حسابداری، موید نقش سرمایه انسانی مدیرعامل به عنوان یک دارایی نامشهود با ارزش و تاثیرگذار برای شرکت است. هدف این پژوهش تعیین معیارهای مهم سنجش سرمایه انسانی مدیرعامل و تبیین مدلی جامع برای سنجش سرمایه انسانی مدیرعامل شرکت های ایرانی و بررسی تاثیر سرمایه انسانی مدیرعامل برکیفیت پیش بینی سود می باشد. به این منظور، ابتدا معیارهای سرمایه انسانی مدیرعامل شناسایی و نظر خبرگان در رابطه با وزن و اهمیت هر یک از این معیارها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون مدل جامع سرمایه انسانی مدیرعامل تبیین گردید. سپس با کمک مدل پیشنهادی، شاخص سرمایه انسانی مدیرعامل برای نمونه ای متشکل از ۷۰ شرکت بورسی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ محاسبه و تاثیر سرمایه انسانی مدیرعامل برکیفیت پیش بینی سود از طریق تخمین مدل رگرسیون، آزمون گردید. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می‌دهد سطح تحصیلات، تجربه کاری (دوره تصدی) و رشته تحصیلی مرتبط با صنعت برای مدیرعامل به عنوان معیار های مهم از دیدگاه خبرگان شناخته شده اند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش نشان داد که بهبود شاخص سرمایه انسانی مدیرعامل بر افق پیش بینی سود تاثیر مثبت و باعث کاهش سوگیری پیش بینی سود می‌شود در حالیکه فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تاثیر منفی سرمایه انسانی مدیر عامل بر خطای پیش بینی سود و دامنه پیش بینی سود تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling for CEO Human Capital Measurement by Shannon Entropy Index and It’s Effect on Earnings Forecasts Quality

نویسندگان [English]

  • Mehdi Arabsalehi 1
  • Ghodratollah Nikzad Chaleshtori 2
  • Daryush Foroghi 1
1 Associate Professor, University of Isfahan, Department of Accounting, Isfahan, Iran
2 PhD student of accounting, University of Isfahan , Isfahan, Iran
چکیده [English]

A review of the accounting theoretical literature confirms the role of CEO human capital as a valuable intangible asset for the company. The purpose of this study is to determine the effective criteria on the CEO human capital and to explain a comprehensive and multi-criteria model for measuring the CEO human capital of Iranian corporate and evaluate the impact of that on the Earnings Forecasts Quality. For this purpose, firstly, the CEO human capital criteria were identified according to Iranian information environment and experts' opinions regarding the weight and importance of each of these criteria collected through a questionnaire and explained using the Shannon entropy technique of comprehensive CEO human capital model. Then, using the proposed model, the CEO human capital index was calculated for a sample of 70 the firms listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2012-2017 and the impact of CEO human capital on Earnings Forecasts Quality was tested by estimating the regression model. The results of the research show that Education level, work experience (tenure) and industry-related field of study are recognized by the CEO as important criteria from the experts' point of view. Also, the results of the analysis of the research hypothesis showed that the improvement of the CEO human capital index has a positive effect on the horizon of earning forecast and reduces the bias of earning forecast. While the impact of the CEO human capital on the error of earning forecast and the range of earning forecast was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO human capital
  • error of earning forecast
  • horizon of earning forecast
  • bias of earning forecast
  • Shannon entropy