بررسی تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس: رویکرد معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،، دانشگاه شهیدباهنرکرمان، کرمان، ایران

2 دانشگاه گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان ، ایران .

3 استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان ، ایران

10.22054/qjma.2019.46462.2053

چکیده

حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه‌ای استفاده می‌کنند. درصورتی‌که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه‌ای صحیح‌تری را به دنبال می‌آورد. همچنین، به‌واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه‌های زمانی، به‌عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری‌های آنان برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی، تضاد بالقوه بین هزینه‌های کنترل و دستیابی به حسابرسی‌هایی با کیفیت بالا، تشدید نموده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی حسابرس بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس و نیز تأثیر فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت حرفه‌ای حسابرس است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می‌باشد و جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین سه بعد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه‌ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی احتمال بروز رفتارهای غیرحرفه‌ای نیز بیشتر می‌گردد. بدین‌صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بهینه دور می‌سازد؛ و این می‌تواند موجب شود حسابرس به‌صورت سطحی قضاوت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Time Budget Pressure on the Relationship between Dimensions of Philosophical mindset And Auditor Professional Judgment: A Structural Equation Approach

نویسندگان [English]

  • zahra fathee 1
  • Mahdi Bahar Moghaddam 2
  • omid pourheidari 3
1 Ph.D.Student in Accounting, , Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor of Accounting ,Shahid Bahonar University of Kerman ,Kerman,Iran
3 Professor of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman,Kerman,Iran
چکیده [English]

Auditors use professional judgment throughout the audit process. If the auditor's philosophical thinking has the comprehensiveness, reflection, and flexibility, it will lead to more professional judgment. Also, due to the increasing attention paid by audit firms to timing budgets as a measure of efficiency, their difficulties in measuring audit quality have exacerbated the potential conflict between control costs and access to high quality audits. The purpose of this study is to investigate the effect of auditor's philosophical mentality on the auditor's professional judgment as well as the effect of time budget pressure on auditor's professional judgment and the effect of time budget pressure on the relationship between auditor's philosophical mentality and auditor's professional judgment. The research method was descriptive-survey and data were collected from a questionnaire distributed among auditors of auditing organization and auditing institutes member of CAA including all audit partners, managers and supervisors. The results showed that there is a positive and significant relationship between the three dimensions of philosophical mentality and professional judgment in the auditing firms of the member of the Iranian Society of Certified Public Accountants. Due to increased budgetary pressure, non-professional behavior is also more likely to occur. Thus, the mentality of completing the work due to budgetary pressures precludes auditors from applying the optimal philosophical mindset, and this may cause the auditor to judge superficially

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophical mindset
  • time budget pressure
  • comprehensiveness
  • Reflection
  • flexibility and professional judgment of auditors