نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی توان اطلاعاتی معیار جدیدی از ریسک با عنوان ریسک کاهش سود در تحلیل صورت­های مالی است که بر مبنای تغییرات رو به پایین نسبت به سود مورد انتظار حساب می­شود. به این منظور، رابطه ویژگی های کیفی سود، بتای سود، نوسان سود و همچنین، معیارهای ریسک کاهش بازده و چولگی منفی بازده سهام با ریسک کاهش سود بررسی شد.  پنج فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین و داده های مربوط به 91 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی و آزمون شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که معیارهای ریسک کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، توان پیش­بینی، هموارسازی، به موقع بودن، بتای سود، نوسان سود، ریسک کاهش بازده و چولگی منفی بازده سهام دارای رابطه معنی دار با ریسک کاهش سود هستند و بنابراین، می­توان نتیجه گرفت اطلاعات مربوط به این معیارهای ریسک در معیار ریسک کاهش سود نهفته است. متغیرهای مربوط بودن و محافظه­کاری در سود اگرچه در تحلیل رگرسیون درکنار سایر معیارهای ریسک دارای رابطه معنی­دار با ریسک کاهش سود نبودند ولی در تحلیل همبستگی دارای ارتباط معنی دار و منفی با ریسک کاهش سود می باشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Earnings Attributes, Earnings Beta, Earnings Volatility and Return Downside Risk measures with Earnings Downside Risk

نویسندگان [English]

  • mahnam molaei 1
  • naser izadinia 1
  • hadi Amiri 2

1 Department of Accounting, Faculty of Administrative & Economics, university of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Department of economics, Faculty of Administrative & Economics, university of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the information content of a new risk measure (earnings downside risk) in financial statement analysis, which is based on the below-expectation variability in earnings. So, the relation between earnings attributes, earnings beta, earnings volatility, return downside risk and negative skewness of stock return with earnings downside risk were examined. Five main hypotheses and seven sub-hypotheses were defined and data were analyzed for 91 companies members of Tehran stock exchange of the period from 2000 to 2014. The research regression model was tested using panel data method. The results of research show that accruals quality, persistence, predictability, smoothing, timeliness, earnings beta, earnings volatility, return downside risk and negative skewness of stock return have a significant relation with the earnings downside risk. Therefore, it can be calculated that information on this risk measures falls in the earnings downside risk. Relevance and conservatism variables, although in regression analysis did not have a significant relation with the earnings downside risk along with other risk factors, but in the correlation analysis, there is a significant and negative relationship with the earnings downside risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings downside risk
  • Financial statement analysis
  • Risk measures
افلاطونی، عباس. (1397). تحلیل آماری در پژوهش های مالی و حسابداری با نرم افزار Stata.تهران: انتشارات ترمه.
پورابراهیمی، محمدرضا، پویان فر، احمد و سید محسن موسوی. (1392). بررسی صرف ریسک نامتقارن در پرتفوهای رشدی و ارزشی تشکیل شده بر اساس نسبت P/E. تحقیقات مالی15(2): 200-181.
ثقفی، علی و محمد مرفوع. (1390). ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود. مطالعات حسابداری (29): 37-1.
دستگیر، محسن، مهدی پارچینی پارچین وکیوان شیخی.­­(1390). نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق­بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی 9(325):­22-1.
ساعی، محمدجواد و محسن موسوی. (1392). تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل های پیش بینی سود. حسابداری مالی 5(17):120-142.
 سعیدی، علی و اعظم صفدری پور. (1387). ارزیابی مقایسه ای عملکرد معیارهای ریسک نامطلوب و عملکرد معیارهای متعارف ریسک در پیش بینی میانگین بازده مازاد سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادار1(4): 7-33.
صادقی، محسن، سروش، ابوذر و محمدجواد فرهانیان. (1389). بررسی معیارهای نوسان پذیری، ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی 12(29): 59-78.
عبده تبریزی، حسین و روح الله شریفیان. (1386). بررسی اثر ریسک نامطلوب در ارزیابی عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی 9(24): 3-20.
فروغی، داریوش، نرگس حمیدیان و مینا محمدیان. (1394). تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی 12(48): 28-1.
محمودی، وحید و هادی محقق. (1390). بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام. بررسی های حسابداری و حسابرسی(66): 29-40.
مهرانی، ساسان، قربان اسکندری و حمیدرضا گنجی. (1393). رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی 11(42): 139-117.
Ang, A., Chen, J. & Y. Xing. (2007). Downside risk. Review of Financial Studies 19(4): 1191–1239.
Ball, R., & P.  Brown. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research6(2):159–178.
Bali, T. G., Demirtas, K. O. & H. Levy. (2009). Is there an intertemporal relation between downside risk and expected returns? Journal of Financial and Quantitative Analysis44(4): 883–909.
Balsam, S., Bartov, E., and C. Marquardt. (2002). Accrual management, Investor Sophistication on the pricing of accruals and cash flows. Journal of Accounting, Auditing & Finance 24: 385-414.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics 24(1):3–37.
Bawa, V. (1975). Optimal rules for ordering uncertain prospects. The Journal of Finance 2(1): 95–121.
Beaver, W. H., Kettler, P. & M. Scholes. (1970). The association between market determined and accounting determined risk measures. The Accounting Review 45(4): 654–682.
Beaver, W. H., & J. G. Manegold. (1975). The association between market-determined and accounting determined measures of systematic risk: Some further evidence. Journal of Financial andQuantitative Analysis, 10(2), 231–284.
Beaver, W. H., McAnally, M. L., & C. H. Stinson. (1997). The information content of earnings and prices: A simultaneous equations approach. Journal of Accounting and Economics 23(1): 53–81.
Bernstein, L. (1993). Financial Statement analysis. 5th ed. Homewood, IL: Irwin.
Bernard, V. L. (1989). Capital market research in accounting during the 1980s: A critical review. In T.J. Frecka (Ed.), The state of accounting research as we enter the 1990’s (pp. 72–120). Urbana-Champaign: University of Illinois Press.
Biddle, G. C., Ma, M. L. & F. S. Song. (2015). The risk management role of accounting conservatism for operating cash flows. Working paper.
Biddle, G., Seow, G. & A. Siegel. (1995). Relative versus incremental information content. ContemporaryAccounting Research12(1): 1-23.
Bhojraj, S, Hribar, S, M. Picconi. (2009). Making sense of cents: An examination of firms that marginally miss or beat analyst forecasts. Journal of Finance 64: 2361–2388.
Chen, J., Hong, H. & J. C. Stein. (2001). Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of Financial Economics61(3): 345–381.
Dechow, P., & I. Dichev. )2002(. The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review 77 (1): 35-59.
Demski, J & D. Sappington .(1990). Fully revealing income measurement. The Accounting Review 65: 363–383.
Easley, D. & M. O'Hara. (2004). Information and the cost of capital. Journal of Finance 59 (4): 1553-1583.
Easton, P. D., Harris, T. S. & J. A. Ohlson. (1992). Aggregate accounting earnings can explain most of security returns: The case of long return intervals. Journal of Accounting and Economics15(2–3):119–142.
Fama, E. F. (1965). Random walks in stock market prices. Financial Analysts Journal 21(5): 55–59.
Fama, E. F., & K. R. French. (1997). Industry costs of equity. Journal of Financial Economics 43(2):153–193.
Feunou, B., Jahan-Parvar, M. & C. Okou.(2015). Downside Variance Risk Premium. Finance and Economics Discussion Series 2015-020. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, http://dx.doi.org/10.17016/FEDS.2015.020.
Financial Accounting Standards Board. (1980). Summary of the discussion memorandum on reporting funds flows, liquidity and financial flexibility. Stamford. CT: FASB.
Fishburn, P. C. (1977). Mean-risk analysis with risk associated with below target return. The American Economic Review 67(2):116–126.
Francis, J., Lafond, R., Olsson, P. M. & K. A. Schipper. (2005). The market pricing of accruals quality.  Journal of Accounting and Economics 39(2):295–327.
Francis, J., Lafond, R., Olsson, P. M. & K. A. Schipper. (2004). Costs of equity and earnings attributes. The Accounting Review 79(4): 967–1010.
Francis, J., Schipper, K. & L. Vincent. (2003). The relative and incremental explanatory power of earnings and alternative (to earnings) performance measures for returns. Contemporary Accounting Research 20(1):121-164.
Govendir, B, P. Wells. (2014) The influence of the accrual generating process on earnings persistence. Australian Journal of Management 39: 593–614.
Graham, J., Harvey, C. & S. Rajgopal. (2003). Financial reporting policies: Evidence from the field. Working paper. Duke University and University of Washington.
Herbohn, K, Tutticci, I, Kho, PS .(2010) Changes in unrecognised deferred tax accruals from carry-forward losses: Earnings management or signalling? Journal of Business Finance and Accounting 37: 763–798.
Holthausen, R, RW. Leftwich. (1983). The economic consequence of accounting choice. Journal of Accounting and Economics 5: 77–117.
Hyan, C. (1995). The information content of losses. Journal of Accounting and Economics 20(2):125–153.
Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research 29: 193–228.
Kim, J. B., Li, Y. & L. Zhang. (2011). CFOs versus CEOs: Equity incentives and crashes. Journal of Financial Economics101(3):713–730.
Kim, J. B., & L. Zhang. (2014). Financial reporting opacity and expected crash risk: Evidence from implied volatility smirks. Contemporary Accounting Research 31(3): 851–875.
Kim, J. B., & L. Zhang. (2015). Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm-level evidence.Contemporary Accounting Research 1(33):412-441.
Konchitchki, Y., Luo, Y., Ma, M. L. Z. & F. Wu. (2016). Accounting-Based Downside Risk, Cost of Capital, and the Macro economy. Review of Accounting Studies 21(1):1-36.
Koonce, L., McAnally, M. & M. Mercer. (2005). How do investors judge the risk of derivative and no derivative financial items? The Accounting Review 80(1): 221–241.
Laughhunn, D. J., Payne, J. W., & Crum, R. (1980). Managerial risk preferences for below-target returns. Management Science, 26(12):1238–1249.
Leuz, C.& R. Verrecchia. (2004). Firms' capital allocation choices, information quality, and the cost of capital. Working paper. University of Pennsylvania.
Lev, B. (1989). On the usefulness of earnings: Lessons and directions from two decades of empirical research. Journal of Accounting Research 27: 153–201.
     Lipe, M. (1998). Individual investors’ risk judgments and investment decisions: The impact of accounting and market data. Accounting, Organizations and Society 23(7): 625–640.
Liu, J., Nissim, D. & J. Thomas. (2002). Equity valuation using multiples. Journal of Accounting Research 40:135-172.
Markowitz, H. M. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance7(1): 77–91.
Markowitz, H. M. (1959). Portfolio selection: Efficient diversification of investments. New York: Wiley.
Nawrocki, D., & Staples, K. (1989). A customized LPM risk measure for portfolio analysis. Applied Economics, 21(2):205–218.
O'Hara, M. (2003). Presidential address: Liquidity and price discovery. Journal of Finance 58: 1335-1354.
Perotti, P. and A. Wagenhofer. (2014). Earnings Quality Measures and Excess Returns. Journal of Business Finance & Accounting41: 545–571.
Shevlin, T .(2013). Some personal observations on the debate on the link between financial reporting quality and the cost of equity capital. Australian Journal of Management 38: 447–473.
Stone, B. K. (1973). A general class of three-parameter risk measures. The Journal of Finance 28(3): 675–685.
Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flow about future earnings? The Accounting Review 71(3): 289–315.
Unser, M. (2000). Lower partial moments as measures of perceived risk: An experimental study. Journal of Economic Psychology 21(3): 253–280.
Wojet, A.(2009). Portfolio Selection and Lower Partial Moments. Stockholm:Royal Institute of Technology.http://www. math.Kth.se/ matstat/seminarier/reports/M-exjobb09/091214b.pdf.