نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مالی- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

3 دانشگاه یزد. دانشکده اقتصاد. مدیریت حسابداری

چکیده

نوسانات شدید اقتصادی و تبعات نامطلوب آن برای سرمایه­گذاران نیاز به الگوهای پیش­بینی وضعیت مالی شرکت­ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این راستا این پژوهش قصد دارد با بررسی رابطه میان نسبت­های مالی و محتوای گزارش­های هیئت ­مدیره راهی جدید را برای پیش­بینی وضعیت شرکت بگشاید. بدین منظور فراوانی کلمات و عبارات با بار معنایی مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم استخراج کلمات، از متن گزارش­های هیئت مدیره 219 شرکت غیر درمانده مالی و 81 شرکت درمانده مالی استخراج شد. نتایج تخمین رگرسیون نسبت کلمات مثبت و منفی بر شاخص­های عملکرد مالی، نشان داد در شرکت­هایی که از سلامت مالی برخوردارند کلمات منفی رابطه­ی معناداری با معیارهای عملکردی دارند. علاوه بر این، در این شرکت­ها  مدیران سعی در پنهان کردن  بحران مالی خود ندارند.در مقابل، در رابطه با شرکت­های درمانده مالی، ارتباط معنا­داری میان کلمات با شاخص­های عملکرد این شرکت­ها مشاهده نشد. به نظر می­رسد این گروه از شرکت­ها با در ابهام قرار­دادن ذینفعان، سعی در جلوگیری از فروش سهام خود  توسط سهامداران دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the Financial Status of Companies Using Content Analysis the Reports of the Board of Directors

نویسندگان [English]

  • Jamal Barzegari Khanagha 1
  • habib ansari samani 2
  • lida razzazzadeh 3

1 Department of Accounting and Finance- Faculty of Economics, Management and Accounting,Yazd University, Yazd, Iran

2 Faculty Member of Yazd University.

3 yazd university

چکیده [English]

Severe economic fluctuations and adverse consequences for investors. The need for predictive models has made corporate finance necessary. In this regard, This research is intended by examining the relationship between financial ratios and the content of the board's reports open a new way to predict company status. For this purpose, were extracted frequency of words and phrases with positive and negative semantic load using the word extraction algorithm, From the text of the board's reports 219 non helpless companies and 81 helpless companies. Results of regression estimation positive and negative words ratio on financial performance indicators, shows in companies with financial health, negative words have a significant relationship with functional criteria. Evidence showed in these companies, managers are not trying to hide their financial crisis. The results for the helpless companies were different In general, there was no meaningful relationship between the words with the performance indicators of these companies. It looks like this group of companies by confusing the, they try to prevent to selling from their shares by stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting
  • content analysis
  • md & a
پور زمانی، زهرا­؛ جهانشاد، آزیتا و عین قلایی، شهرام. (1388). "پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبت­های مالی مبتنی بر سودآوری، جریان­های نقدی و رشد"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی ،  شماره 3، 93- 115.
پی. نوو، ریموند. (1381). مدیریت مالی جلد دوم، جهانخانی، علی؛ پارسائیان، علی، تهران، انتشارات: سمت.
خواجوی، شکرالله ؛ بایزیدی، انور و جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1390). "بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های درمانده و غیر­درمانده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 3، 53-67.
خواجوی، شکرالله؛ فتحه، محمد حسین و نجفی، زهرا. (1393). "بررسی روابط بین کیفیت افشا­ی اطلاعات و هزینه­های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران"، دانش حسابداری، شماره 18 ، 67-98.
خوش طینت، محسن و قسوری، محمد تقی. (1384). "مقایسه بین نسبت های مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبت های مالی صرفا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 9، 43-61. 
سعیدی، علی و آقایی، آرزو. (1388). "پیش­بینی درماندگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه­های بیز، بررسی های حسابداری و حسابرسی"، شماره56، 59-78. 
شورورزی، محمدرضا؛ زنده دل، احمد و  اسماعیل زاده، مهدی. (1390). "مقایسه اظهارنظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی در پیش بینی ورشکستگی"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 18(65)، 63-78.
طالب نیا، قدرت اله و خوشه­دل گفشه، ابوذر. (1395)." پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش با هم"، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 44.
کردستانی، غلامرضا و تاتلی، رشید. (1393)." ارزیابی توان پیش­بینی مدل­های ورشکستگی (مقایسه مدل های اولیه و تعدیل شده)" ، دانش حسابرس، شماره 55، 70-51.
کمیته استاندارد و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار.
محسنی فرد، غلامحسین (1391)." ورشکستگی مالی و کیفیت افشا شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
منصورفر، غلامرضا؛ غیور، فرزاد و لطفی، بهناز(1392)." ترکیب اجزای جریان نقد و پیش­بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 18.
موسوی نسب کرمانی، سید محمد رضا. (1384)." آشنایی با روش تحلیل محتوا"، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 2.
نوشادی، محمود­رضا و ایمان، محمد تقی. (1390). "تحلیل محتوای کیفی"، پژوهش در علوم انسانی، شماره 6، 15-44.
نمازی، محمد، رجب دری، حسین و  اعظم روستا میمندی(1396)" بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله های مرتبط با اخلاق حرفه ای حسابداری در ایران، پیشرفت های حسابداری دوره نهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 72/3)
نوبخت, یونس. (1397). تحلیل محتوای پژوهش های حسابداری رفتاری در ایران. حسابداری مدیریت, 11(39), 99-113.
Altman, E.I. (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy, John Wiley & Sons, Inc. Third Edition, 93-94.
Barron, O. E., Kile, C. O., & O'KEEFE, T. B. (1999). MD&A quality as measured by the SEC and analysts' earnings forecasts. Contemporary Accounting Research, 16(1), 75-109.‏
Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure, Journal of Accounting Research, ٤, Empirical Research in Accounting: Selected Studies, (Supplement), 71-111.
Caserio, C, Panaro, D & Trucco, S. (2016). Management Discussion and Analysis in the US Financial Companies: A Data Mining Analysis. In Strengthening Information and Control Systems (pp. 43-57).
Cleary, P., Quinn, M., & Moreno, A. (2019). Socioemotional wealth in family firms: A longitudinal content analysis of corporate disclosures. Journal of Family Business Strategy, 10(2), 119-132.
 Gordon, M.J. (1971). Towards a theory of Financial distress. The Journal of Finance, 26, 347-356.
Holder-Webb, L., & Cohen, J. R. (2007). The association between disclosure, distress, and failure. Journal of Business Ethics, 75(3), 301-314.‏
http://www.nd.edu/*mcdonald/Word_Lists. html
Mesaki, M. (2010). Analysis of Cash Flow Models, Journal of Contemporary Accounting Research;14: 601-626
Newton, Grant w. (2010). Bankruptcy and Insolvency Accounting, practic and procedure, Volume١, John Wiley & Sons, Inc .21-46
Staw, B.M., McKechine, P.I. & Puffer, S.M. (1983). The justification of organisation performance. Administrative Science Quarterly, 28 ( 4), 582-600.
Tinoco, M. H., & Wilson, N. (2013). Financial distress and bankruptcy prediction among listed companies using accounting, market and macroeconomic variables. International Review of Financial Analysis, 30, 394-419.‏
Wheeler, S., & Cereola, S. J. (2015). Auditor scrutiny of unaudited client disclosure outlets: Recognized vs. disclosed financial statement items also appearing in the MD&A. Advances in Accounting, 31(1), 91-95.