نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران

2 هیات علمی-دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارائه الگویی از حسابرسی داخلی اثربخش و شناسایی مولفه‌های آن می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، 16 نفر از جمعیت خبره‌ی مدیران شرکت های بورسی، اعضای کمیته‌های حسابرسی و مدیران موسسات حسابرسی می‌باشند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی - اکتشافی بوده و از لحاظ هدف نیز بنیادی است. جهت تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. کدگذاری ها در سه فاز درون دادها، فرآیندها و برون دادها انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل تم، در بخش درون دادها، مقوله های اعطای منابع و امکانات، استقلال حسابرسی داخلی، شفافیت سیستم اطلاعاتی، نظام مدون راهبری شرکت، صلاحیت های حرفه‌ای کارکنان و سیاست‌های منابع انسانی شناسایی شده اند. همچنین در بخش فرآیندها، مقوله‌های مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد، راهبردهای کنترل، ارتقای مهارت های حسابرسان داخلی، ارتباطات سازمانی و هماهنگی با تحولات نوین شناسایی شده‌اند. در بخش برون دادها نیز شاخص‌های کیفیت گزارشگری حسابرسی، اثربخشی سیستم‌های کنترل داخلی و صرفه اقتصادی فعالیت‌های حسابرسی داخلی مقوله بندی شده اند. همچنین با استفاده از مدل بدست آمده، وضعیت جاری فعالیت حسابرسی داخلی از دیدگاه 40 نفر ذینفعان مختلف بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای نشان دادکه اثربخشی حسابرسی داخلی در بخش درون دادها پایین، در بخش فرآیندها نسبتاً مطلوب و متوسط و در بخش برون دادها، نسبتاً مطلوب و نرمال می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Pattern for Effective Internal Audit from Beneficiary’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Zivari Kamran 1
  • Hossien fakhari 2

1 Ph.D Student of Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Asociate Professor-university of Mazandaran

چکیده [English]

This paper is intended to provide a pattern for effective internal audit function and to recognize its components. The considered statistical group of this research includes experienced managers in public companies, members of audit committees and managers of auditing firms. This research is a descriptive-probative one and its purpose is fundamental. Theme analysis method was adopted in order to analyze qualitative data gathered from interviews. Coding process was performed in three separate phases of inputs, processes and outputs. According to results of theme analysis, identified components of an effective internal audit function categorized in Input phase were providing resources and facilities, independence of internal audit, transparency of information system, codified governance system of company, professional competency of employees and human resources policies. Also, components categorized in process phase were risk management, performance assessment, control approaches, promotion of internal auditors' skills, organizational relations and accordance to modern evolutions were recognized. In output phase, identified indicators of an efficient internal audit function were reporting quality, effectiveness of internal control systems and economic efficiency of internal audit activities. Finally, in order to examine the model from beneficiary’s perspective, current status of internal audit function was assessed. The results of single sample T test showed that effectiveness of internal audit is quite low in input phase. On the other hand, effectiveness of internal audit was rather medium favorable in process phase and normal favorable in output phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Effective Internal Audit
  • Effectiveness Model
  • Beneficiary Groups
  • Theme Analysis
اسدی، مرتضی و اصغری، نیلوفر. (1393). "نقش آینده حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک". دوماهنامه حسابرسان داخلی. سال اول، شماره اول.
باباجانی، جعفر و عبدالخالق خنکا. (1391). "ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در شهرداری‌های کلان شهرها برای ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 33، بهار، ص 39-72.
جامعی، رضا و رستمیان، آزاده. (1394). "تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی‌های سود پیش بینی شده". پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی. سال 9، شماره 20.
حساس یگانه، یحیی و سید حسین علوی طبری. (1382). "رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل". فصلنامهمطالعاتتجربیحسابداری مالی، شماره 4 ، ص 76-91.
سجادی، سید حسین، دستگیر، محسن و افشار جهانشاهی، مجتبی. (1385). "ضرورت ایجاد کمیته حسابرسی صاحبکار". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 15، ص 65-86.
صفرزاده، محمد حسین، محمدی، عرفان. (1398). "اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین پیچیدگی حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 62، ص 45-67.
نیکبخت، محمد رضا و رضایی، ذبیح الله و منتی، وحید (1396). "طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی". دانش حسابرسی. سال 17، شماره9.
Alzeban, A. & Gwilliam, D. (2014). “Factors Affecting the Internal Audit Effectiveness: A Survey of the Saudi Public Sector”. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 23: 74-86.
Arena, M., & Azzone, G. (2009). “Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness”. International Journal of Auditing, 13, 43–60.
Badara, M.S. & Sadin, S.Z. (2013). The Journey so far on Internal Audit Effectiveness:a Calling for Expansion. international Journal of Academic Research in Accounting,Finance and Management Sciences, Vol. 3, No.3,PP 340351-.
Baker, H.K., & Anderson, R. (2010). “Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research, and Practice”. John Wiley & Sons. Hoboken, New Jersey.
Braun, V. and Clarke, V. (2006). “Using Thematic Analysis in Psychology”. Qualitative Research in Psychology, 3: 77-101.
Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. (2010). “Corporate Governance in the Post Sarbanes-Oxley era: Auditors' Experiences”. Contemporary Accounting Research 27 (3), 751-786.
Davidson, P. (1991), “The Great Communicators”. The Internal Auditor, 48(6), 26-31.
Deloitte. (2010). “The Broken Triangle? Improving the Relationship between Internal Audit, Management, and the Audit Committee”. Deloitte Development LLC, 2010.
Desai, R., & Desai, V. (2010). “Towards a Decision Aid for External Audit Evaluation of the Internal Audit Function”. Journal of Global Business Issues Vol 4 (1).
Endaya, A& Hanefah, M. (2013). “Internal Audit Effectiveness: An Approach Proposition to Develop the Theoretical Framework”. Journal of Finance and Accounting, 10, 92-103.
Gramling, A. A., Maletta, M. J., Schneider, A., & Church, B. K. (2004). “The Role of the Internal Audit function in Corporate Governance: A Synthesis of the Extant Internal Auditing Literature and Directions for Future Research”. Journal of Accounting Literature, 23, 194-244.
Gros, M., Koch, S., & Wallek, C. (2016). “Internal Audit Function Quality and Financial Reporting: Results of a Survey on German Listed Companies”. Journal of Management and Governance, DOI 10.1007/s10997-016-9342-8.
Hirth, R., B. (2008). “Better Internal Audit Leads to Better Controls”. Journal of Financial Executive, Vol. 24 No. 9, pp. 49-54.
Huse, M. (2007). “Boards, Governance and Value Creation, the Human Side of Corporate Governance”. Cambridge University Press. Cambridge.
Institute of Internal Auditors (2013), “The Standards for the Professional Practice of Internal Auditing”, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Spring FL.
Lenz, R. U.Hahn. (2015). “A Synthesis of Empirical Internal Audit Effectiveness, Literature Pointing to New Research Opportunities”. Managerial Auditing Journal, Vol. 30. No. 1.
Mihret, D.G., James, K. & Mula, J.M. (2010), “Antecedents and Organizational Performance Implications of Internal Audit Effectiveness”, Pacific Accounting Review, 22 (3). 224-252.
Paape, L. (2008). “Corporate Governance: The Impact on the Role, Position, and Scope of Services of the Internal Audit Function”. Working paper, Business University Nyenrode, April 2008.
Peursem, K. V., L.D. Pumphrey. (2005). “Internal Auditors and Independence: An Agency Lenz on Corporate Practice”. Financial Reporting, Regulation and Governance 2005, 4:2.
Prawitt, D. F., Sharp, N. Y., & Wood D. A. (2011). “Reconciling Archival and Experimental Research: Does Internal Audit Contribution Affect the External Audit Fee?” Behavioural Research in Accounting 23 (2), 187-206.
PWC. (2012). “Aligning Internal Audit: Are You On The Right Floor?” Pricewaterhouse Coopers.
Sarens, G. (2009). “Internal Auditing Research: Where Are We Going?” International Journal of Auditing 2009.
Tackie G, Marfo-Yiadom, E. (2016). “Determinants of Internal Audit Effectiveness in Decentralized Local Government Administrative Systems”. International Journal of Business and Management, Vol. 11, No. 11.
Tamosiuniene, R., & Savcuk, O. (2007). “Internal Audit Subordination Principles for Lithuanian Companies”. Engineering Economics, 5 (55), 37-43.
Tepalagul, N. & Lin, L. (2015). “Auditor Independence and Audit Quality: A Literature Review”. Journal of Accounting, Auditing & Finance 30(1), 101-121.
Trotman, A. and Duncan, K. (2013). “The Constitution of Internal Audit Quality: Stakeholder Judgments and Factors Impacting Quality”. Contemporary Accounting Research (2013).
Trotman, A. and Duncan, K. (2017). “Internal Audit Quality: Insights From Audit Committee Members, Senior Management and Internal Auditors”. AUDITING: A Journal of Practice & Theory. (2017).
Walter, O.B., & Guandaru, K.C. (2012). “A Study to Explore Internal Auditors’ Compliance with Quality Assurance Standards: A Case of State Owned Corporations in Kenya”. International Journal of Research Studies in Management, 1(1), 109-126.
Badara, M.S. & Sadin, S.Z. (2013). The Journey so far on Internal Audit Effectiveness:
a Calling for Expansion. international Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 3, No.3,PP 340351-.