نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیأت علمی / دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط(IFRS For SMEs)، مجموعه‌ای است که نسبت به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، الزامات کمتری دارد. مجموعه کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها پذیرش شده است و در ایران نیز این استانداردها در حال بررسی می‌باشد. بنابراین ضروری است که این مجموعه استانداردها قبل از به‌کارگیری مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر، با الگوگیری از رویکرد ارزش منصفانه در استانداردهای گزارشگری واحدهای کوچک و متوسط، تاثیر این رویکرد بر شاخص‌های عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تغییرات شاخص‌های عملکرد پس از به‌کارگیری استانداردهای کوچک و متوسط می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های بورسی که فعالیت آن‌ها سرمایه‌گذاری است، می‌باشد که تعداد 95 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند .بازه زمانی تحقیق سال‌های 1394 الی 1396 می‌باشد که با استفاده از داده‌های تاریخی در صورت‌های مالی حسابرسی شده و ارزش منصفانه پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها بر اساس تابلوی معاملات بورس ، تغییرات نسبت بازده دارایی‌ها(ROA) و نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) به‌عنوان شاخص‌های عملکرد، پس از به-کارگیری رویکرد ارزش منصفانه، ازلحاظ آماری بررسی و با شاخص‌های مذکور بر اساس استاندارد حسابداری ایران مقایسه شد.
نتایج نشان داد که نسبت بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سرمایه به‌عنوان شاخص‌های عملکرد، پس از به‌کارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط تغییر معناداری پیدا نمی‌کنند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Fair Value Approach on Performance Indicators of Small and Medium Sized Investment Companies

نویسندگان [English]

  • Roohalah Seddighi 1
  • Mohammad Marfou 2
  • Ali Ghasemi 3

1 Allameh Tabataba'i University

2 Allameh Tabataba'i University

3 Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

International Financial Reporting Standards for Small and Medium Sized Entities (IFRS For SMEs) is a set that has less requirements than international financial reporting standards. Small and medium enterprises are being adopted in many countries and these standards are under consideration in Iran. It is necessary that this set of standards be examined before application. In the present study, by using the fair value approach in SME reporting standards, the impact of this approach on the performance indicators based of SME-standards has been investigated. The main purpose of this study is to investigate changes in performance indicators after applying SMEs standards.The statistical population of this research is the subsidiry companies of the public companies whose activities are investment and 95 companies selected as sample. The research period is 2015 to 2017. Therefore, using historical data in the audited financial statements of these companies and the fair value of the investment portfolio of these companies based on the trading portfolio and the report on the status of the portfolio in the codal website, changes in return on assets ratio (ROA) and return on equity ratio (ROE) as performance indicators, is evaluated statistically after applying the fair value approach and compared with the indicators based on Iran's accounting standard.
The results indicated that the ratio of return on assets and return on equity as performance indicators, after the implementation of the International Financial Reporting Standard for small and medium sized entities did not change significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fair value
  • performance measurement
  • Performance Indicators
  • International Financial Reporting Standards
  • Small and Medium-sized Entities
آذر، عادل؛ و مومنی، منصور. (1391). آمار و کاربرد آن در مدیریت. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
خوش طینت، محسن. (1382). حسابداری بین المللی: نقش و جایگاه آن. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1(1)، 61-84.
رحمانی، علی. (1388). موانع پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 7(27)، 83-107.
رحیمیان، ‌نظام‌الدین؛ و اسکندری، ‌کیوان. (1391). چالش‌های حرفه ای: استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط. حسابدار رسمی، (32)، 42–64.
صفایی قادیکلایی، عبدالحمید؛ و خلیلی، صابر. (1394). ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران یا بکارگیری فنون تصمیم‌گیری چند معیاره. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 7(14)، 53–71.
کرمی، غلامرضا؛ و بیک بشرویه، سلمان. (1396). تدوین مدل پیاده‌سازی نظام ارزش‌های منصفانه در ایران با تاکید بر اندازه‌گیری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(4)، 573–596.
Amado, C. A. F., Santos, S. P., & Marques, P. M. (2012). Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approaches for enhanced performance assessment. Omega, 40, 390–403.
APEC-Asia-Pacific Economic Cooperation. (2018). Small and Medium Enterprises. Retrieved from https://www. apec.org/ Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/ Working-Groups/Small-and-Medium-Enterprises
Ball, R., Li, X., & Shivakumar, L. (2015). Contractibility and Transparency of Financial Statement Information Prepared Under IFRS: Evidence from Debt Contracts Around IFRS Adoption. Journal of Accounting Research, 53(5), 915–963.
Barth, M. E. (2008). Global financial reporting: Implications for U.S. academics. Accounting Review, 83(5), 1159–1179.
Bonito, A., & Pais, C. (2018). The macroeconomic determinants of the adoption of IFRS for SMEs. Revista de Contabilidad, 21(2), 116–127.
Brealy, R., Myers, stewart c, & Allen, F. (2014). Principles of Corporate Finance (11th Edition). McGraw-Hill/Irwin.
Chen, J. (2006). Development of Chinese small and medium-sized enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(2), 140–147.
De George, E. T., Li, X., & Shivakumar, L. (2016). A review of the IFRS adoption literature. Review of Accounting Studies.
Deloitte. (2018). IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Retrieved from https://www.iasplus.com/en/ standards/ ias/ias 39
EUROPEAN COMMISSION. (2012). Small companies create 85 % of new jobs.
EUROPEAN COMMISSION.(2018). Statistics on small and medium-sized enterprises. Retrieved from https://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/ index.php/ Statistics_on_ small _and medium-sized_enterprises#SME_profiling_.E2.80.94_ independent or_dependent_enterprises.3F
Fiechter, P., & Novotny-Farkas, Z. (2016). The impact of the institutional environment on the value relevance of fair values. Review of Accounting Studies, 22(1), 392–429.
Fox, A., Hannah, G., Helliar, C., & Veneziani, M. (2013). The costs and benefits of IFRS implementation in the UK and Italy. Journal of Applied Accounting Research, 14(1), 86–101.
IFRSFoundation.(2018).International Financial Reporting Standard(IFRS).Retrieved from https: //www.ifrs.org/ issued standards/ list-of-standards/
IFRS Foundation. (2015). International Financial Reporting Standard(IFRS) for Small and Medium-sized Entities(SMEs). Retrieved from https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-for-smes/
IFRS Foundation. (2018). Retrieved from http://ifrs.org
Iqbal, S., Nawaz, A., & Ehsan, S. (2018). Financial performance and corporate governance in microfinance: Evidence from Asia. Journal of Asian Economics.
Office of the united staes trade representative. (2018). Small Business. Retrieved from https://ustr.gov/issue-areas/small-business#
Perera, D., & Chand, P. (2015). Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium-sized enterprises (SMES). Advances in Accounting, 31(1), 165–178.
Teker, S., Teker, D., & Güner, A. (2016). Financial Performance of Top 20 Airlines. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235(October), 603–610.
Wooldridge, J. M. (2016). Introductory Econometrics A Modern Aproach.CengageLearning. https://doi.org/10.1016/ j. jconhyd .2010.08.009
Zahid, R. M. A., & Simga-Mugan, C. (2018). An Analysis of IFRS and SME-IFRS Adoption Determinants: A Worldwide Study. Emerging Markets Finance and Trade, 55(2), 391–408.