نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دولتی واحد تهران شمال دانشگاه ازاد اسلامی تهران ایران

چکیده

سنجه ارزش در معرض خطر به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک، می تواند در تعیین سبد بهینه سهام مورد استفاده قرارگیرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر است . در این چارچوب ، از داده های قیمت هفتگی سهام 17 شرکت سیمانی منتخب، که اطلاعات آنها در دوره زمانی مورد بررسی(از دی ماه 1391 تا فروردین ماه 1396 ) کامل بوده، استفاده شده است.بدین منظورابتدا برای هر سهم، ارزش در معرض خطر را با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس محاسبه شده و وزن های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت های مذکورتعیین شده است. سپس از طریق برنامه ریزی غیر خطی ، بهینه سازی سبد سهام با کمترین ارزش در معرض خطر با توجه به بازده مورد انتظار هرسهم انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت های مورد مطالعه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Stock Optimal Portfolio using value at risk: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • seyyed ali paytakhti oskooe 1
  • Hassan Hadipour 2
  • hasan aghamiry 3

1 Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 PhD Student, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 north tehran university

چکیده [English]

The value at risk as one of the risk measurement criteria can be used to determine the Stock Optimal Portfolio. The main objective of this study is to determine the optimum portfolio of shares using value at risk. To this end, data from the weekly prices of the stock of 17 selected cement companies (which their data have been available) has been used during the period January 2012 to March 2017. First, the value at risk for each share is calculated using a parametric approach and a variance-covariance method, and the optimal portfolio weights are comprised of the shares of the companies mentioned. Then employing nonlinear planning, optimization of the stock portfolio with the lowest value at risk was performed with respect to the expected returns. Based on the empirical results, the highest weight in the optimal portfolio belongs to the stock, which has high expected returns and has the lowest value at risk among the companies under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Optimal Portfolio
  • Value at Risk
  • cement companies
  • Tehran Stock Exchange
اصغر پور حسین، رضازاده علی.(۱۳۹۴). تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از ارزش در معرض خطر ، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد ، سال دوم ، شماره 4 .
 برزیده؛ فرخ ؛ تقوی فرد؛ محمد تقی و زمانیان؛ فاطمه.(۱۳۹۲). چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایندتحلیل شبکه‌ای. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، ۳۹؛۱۲۴-۱۰۵.
بیات‌، علی ، شکری ، سیما.(۱۳۹۴).‌ فرآیند انتخاب پرتفوی بهینه به روش ارزش در معرض خطر. همایش منطقه ایی ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی ، زنجان .
شریعت پناهی؛سیدمجید؛ عبادی؛جواد و پیمانی؛مسلم.(۱۳۹۰). پیش بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک؛ بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم؛شماره۳۱؛۱۱۹-۱۰۱.
رهنمای رودپشتی، فریدون، و میرغفاری، سیدرضا.(1392). ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد ارزش در معرض خطر ، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 71، 21-1.
صالحی صدقیانی، جمشید(1389). تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر‌، مطالعات مدیریت صنعتی، سال ششم، شماره17،201-183.
کارگزاری آثل(۱۳۹۳). تحلیل بنیادین صنعت سیمان؛  قابل دسترس در   
https://al.rhbroker.com/show.file?mainfile=true&userfile_id..
 کریمی، مریم. (1386). بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر VaR در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران
عباسی، ابراهیم؛تیمورپور؛بابک وبرجسته ملکی؛منوچهر. ( 1388 ) ، کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سبد بهنه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 87 ، صفحات.59-75
مهدیزاده، صابر، و ثابت، پریسا. (1391). انتخاب سبد سرمایه بورسی صندوق بازنشستگی شرکت نفت با استفاده از مدلهای مارکویتز و VaR . سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، بهمن ۱۳۸۷ ، دانشگاه سمنان، سمنان
Bo, D. (2001). Value at risk. National university of Singapore, Department of Mathematical.
Campbell, R., Huisman, R. & Koedijk, K. (2001), Optimal portfolio selection in a Value-at-Risk framework, Journal of Banking & Finance, vol. 25(9), pp. 1789- 1804
Crouhy, M, Galai, D and Mark,R. (2001) Risk Management, McGraw- Hill.
Dowd, K., Blake, D., & Cairns, A. (2003). Long-term value at risk. Discussion paper: UBS Pensions Series 017, 468, Financial Markets Group, London School of Economics and Political Science, London, UK.
Estrada, J. (2007). Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. International Review of Economics and Finance, 16, 169-185.
Gordon, J. A., & Baptista, A. M. (2001). Economic implication of using a Mean-VaR model for portfolio selection: A comparison with Mean-Variance analysis. Journal of Economics Dynamic & Control, 26(8), 1159-1193.
Kormas, G. (1998), Daily and intradaily stochastic covariance: Value at Risk estimates for the foreign exchange market, Master Thesis, Concordia University, Montreal.
Manganelli, S., and Engle, R. F. (2004), “A Comparison of Value at Risk Models in Finance,” in Risk Measures for the 21st Century, ed. G. Szegö, Chichester, U.K.:Wiley.
Wang, Zong-Run, Chen, Xiao-Hong, Jin, Yan-Bo & Ju Zhou, Yan (2010) Estimating risk of foreign exchange portfolio: Using VaR and CVaR based on GARCH_EVT-Copula model, Physica A 389
Yu, X., Sun. H., & Chen, G. (2011). The optimal portfolio model based on Mean-CVaR. Journal of Mathematical Finance, 1, 132-134.