نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی و بانکداری،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، طی سال‌های 1386تا 1394 می‌باشد که حجم نمونه با توجه به روش حذف سیستماتیک برابر با 140 شرکت تعیین شد. در این تحقیق که از داده‌های ترکیبی استفاده شده است، افشای سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه رابطه‌ای به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دارایی‌ها، اهرم مالی و شاخص ورشکستگی آلتمن به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند و تاثیر آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که کیفیت افشاء سرمایه فکری (افشای سرمایه ساختاری، افشای سرمایه انسانی و افشای سرمایه رابطه‌ای) بر هزینه سرمایه سهام عادی، تاثیری معنادار و معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the effect of intellectual capital disclosure quality on equity cost of capital of companies listed on Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Bahrololoum 1
  • Parvaneh Shamsi 2

1 Allameh Tabataba'i University

2 financial Management, Ershad Damavand Institute of Higher Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main aim of the present study is to examine the effect of intellectual capital disclosure quality on capital cost of companies listed on Tehran Stock Exchange. Statistical population of the present study is consisted of companies listed on Tehran Stock Exchange during the time frame of 2008 to 2015 and sample volume is considered equal to 140 companies by using screening method. in this study, hybrid data is utilized. intellectual capital disclosure quality (disclosure of structural capital, disclosure of human capital and disclosure of relational capital) were considered as independent variables as well, in order to study their effect on capital cost of companies. In this study, in which panel data was used, results obtained firm data analysis by using multiple-variable regression at 95% confidence indicated that intellectual capital disclosure quality (mental capital disclosure, human capital disclosure and relationships capital disclosure) have a negative (reverse) effect on capital cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure Quality
  • intellectual capital
  • capital cost
  • Human Capital
  • structural capital
پورحیدری، امید و عرب­آبادی، رحیم (1393). رابطه تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 21: 56-31.
بزرگ اصل، موسی و ادیبی، آزاده (1395). بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود فصلی و اخبار منفی در طول فصل. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13: 25-54.
خدامی­پور، احمد، خورشیدی، علیرضا و شیرزاد، علی (1392). اثر کیفیت افشا بر انواع مدیریت سود. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 20: 35-21.
راعی، رضا و حسینی، سیدفرهنگ (1395). بررسی توانایی نظرات کاربران شبکه های اجتماعی بر پیشبینی جهت و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 19: 22-38.
عرب صالحی، مهدی و حمیدیان، نرگس (1397). بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات حسابداری بر واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15: 147-170.
Allen, B., 1990. “Information as an economic commodity”. The American Economic Review 80, 268–273.
Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Ebens, H., 2001a. “The distribution of realized stock return volatility”. Journal of Financial Economics 61, 43–76.
Antweiler, W., Frank, M.Z., 2004. “Is all that talk just noise? The information content of internet stock message boards”. The Journal of Finance 59, 1259–1294.
 Alsaeed, K. (2005). “The association between firm characteristics and disclosure”. Journal ofAmerican Academy of Business, 7(1), 310-321.
Aouadi, A., Arouri, M. and Teulon, F., 2013. “Investor attention and stock market activity: Evidence from France”, Economic Modelling, vol. 35, 674-681.
Bank, M., Larch, M. and Peter, G., (2011), “Google Search Volume and its Influence on Liquidity and Returns of German Stocks”, Financial Markets and Portfolio Management, 25, 239-264.
Barber, B.M., Odean, T., 2001. “The internet and the investor”. Journal of Economic Perspectives 15, 41–54.
Barber, B.M., Odean, T., 2008. “All that glitters: the effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors”. Rev. Financ. Stud. 21, 785–818.
Berry, T.D., Howe, K.M., 1994. “Public information arrival”. The Journal of Finance 49, 1331–1346.
Barry, C. B. & Brown, S. J. (1985). “Differential information and security market equilibrium”. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(2), 407-422
Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2003). “Transparency, financial accounting information, and corporate governance”. FRBNY Economic Policy Review, 9(1), 65-87
Bessembinder Hendrik , Chan Kalok , Seguin Paul J., 1996. “An empirical examination of information, differences of opinion, and trading activity”, Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 40(1), 105-134.
Binswanger Mathias, 2004. “How important are fundamentals? Evidence from a structural VAR model for the stock markets in the US, Japan and Europe”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, vol. 14(2), 185-201.
Bollerslev, T., 1986. “Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity”. Journal of Econometrics 31, 307–327.
Bollerslev, T., Tauchen, G.E., Zhou, H., 2009. “Expected stock returns and variance risk premia”. Review of Financial Studies 22, 4463–4492.
Choi, H., Varian, H., 2006. “Predicting the Present with Google Trends”. Working Paper, Google Inc.
Chang, K.D., Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., 2012. “Investor psychology and security market under- andover-reactions”. Journal of Finance 53, 839–886.
Da, Z., Engelberg, J. and Gao, P., (2011). “In Search of Attention”. Journal of Finance, 5, 1461-1499.
Dimpfl, Thomas & Jank, Stephan, 2011. “Can internet search queries help to predict stock market volatility”? CFR Working Papers 11-15, University of Cologne, Centre for Financial Research (CFR).
Drake, M.S., Roulstone, D.T., Thornock, J.R., 2012. “Investor information demand: evidence from Google searches around earnings announcements”. J. Account. Res. 50, 1001–1040.
Dzielinski,M., 2011. “Measuring economic uncertainty and its impact on the stock market”. Finance Res. Lett. 9 (3), 167–175.
Chadhari, D.W., 2014. “Liquidity and the cost of capital”. Journal of Finance 46, 1325–1359.
Chaudhry, R. (2014). “An interactive disclosure on stock price volatility applied to stock market”. International Journal of Management, 2(7), 8-11.
Chen, S., X. Chen & Cheng, Q. (2008). “Do family firms provide more or less voluntary disclosure”. Journal of Accounting Research, 46(3), 499-536.
Elizabeth Blankespoor, Gregory S. Miller, and Hal D. White (2014). “The Role of Dissemination in Market Liquidity: Evidence from Firms' Use of Twitter”. The Accounting Review: Vol. 89, No. 1, pp. 79-112.
Gilim, D., O’Hara, M., Paperman, J.B., 2016. “Financial analysts and information-based trade”. Journal of Financial Markets 1, 175–201.
Ginsberg, J., Mohebbi,M., Patel, R., Brammer, L., Smolinski,M., Brilliant, L., 2009. “Detecting influenza epidemics using search engine query data”. Nature 457, 1012–1014.
Hakamu, K.D., and  Rays, S., 2012. “Evidence on the characteristics of cross-sectional variation in common stockreturns”. Journal of Finance 52, 1–33.
Hua,H and Wang,J. (2001). “Differential Information and Dynamic Behavior of Stock Trading Volume”, MIT press
Hung, D., Engle, R.F., O’Hara, M.,Wu, L., 2014. “Time varying arrival rates of informed and uninformed trades”.Working Paper, Cornell University
Kalev, P., Liu, W., Pham, P.K., Jarnecic, E., 2004. “Public information arrival and volatility of intraday stock returns”. Journal of Banking and Finance 28, 1441–1467.
Kita, Arben and Wang, Qingwei, March 2012 “Investor Attention and FX Market Volatility”. Social Science Research Network
Kulkarni, R.K. Haynes, R., Stough, and J.H.P. Paelinck. “Forecasting housing prices with Google econometrics”. School of Public Policy, George Mason University, Fairfax, VA 22030, 2009.
Moscarini, G., Smith, L., 2002. “The law of large demand for information”. Econometrica 70, 2351–2366.
Liu and, D., Giyang, M, 2016. “Liquidity, information, and infrequently tradedstocks”. Journal of Finance 51, 1405–1436.
Pedro, J.B., Shleifer, A., Summers, L.H., Waldmann, R.J., 2013. “Noise trader risk in financial markets”. Journal of Political Economy 98, 703–738.
Rubin, A., Rubin, R., 2010. “Informed investors and the internet”. Journal of Business Finance and Accounting 37, 841–865.
Ryan, P., Taffler, R.J., 2004. “Are economically significant stock returns and trading volumes driven by firm-specific news releases”? Journal of Business Finance and Accounting 31, 49–82.
Takadu, D., and Vakau, M., 2014. “Time and the process of security price adjustment”. Journal of Finance 47, 577–604.
Veldkamp, L.L., 2006. “Media frenzies in markets for financial information”. The American Economic Review 96, 577–601.
Vlastakis, N., Markellos, R.N., 2012. “Information demand and stock market volatility”. J. Bank. Finance 36, 1808–1821.
Wei Xiong , Lin Peng . “Investor Attention, Overconfidence and Category Learning”. Journal of Financial Economics 80, 2006, 563-602.