نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد واحد بابل

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق رابطه بین نسبت سود به قیمت هر سهم (نسبت E/P) با رشد فروش آتی و ریسک سیستماتیک سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا سرمایه‌گذاران به کیفیت اطلاعات ارایه شده (سود هر سهم) توجه می‌کنند و انعکاس این موضوع در رشد فروش آتی شرکت و ریسک سیستماتیک سهام تجلی می‌یابد یا خیر؟ همچنین بررسی این مطلب است که آیا بین نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P ) و رشد فروش آتی ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر. نمونه این تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 می‌باشد و جهت آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و رشد فروش آتی رابطه منفی وجود دارد. در حقیقت، شرکت‌هایی که نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P ) بالاتری دارند، رشد فروش کمتری داشته‌اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و ریسک سیستماتیک (β) رابطه معکوس وجود دارد. در واقع، درشرکت‌هایی که نسبت E/P بالاتر بود، ریسک سیستماتیک (β) کمتری ملاحظه گردید. سایر یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین سود هر سهم (EPS) و رشد فروش آتی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نمایانگر وجود یک رابطه معکوس بین سود هر سهم (EPS) و ریسک سیستماتیک (β) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between earnings per share to price ratio (E / P) and future earnings growth

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Nikbakht 1
  • Amir Firooznia 2
  • Hamid Kalhornia 3

1 Associate Professor of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Azad University, Babol Branch, Babol, Iran

3 University of Tehran

چکیده [English]

In this research, the relationship between earnings to stock per price ratio (E / P ratio) with sales future growth and stocks systematic risk in listed companies in Tehran Stock Exchange is investigated. The purpose of the research is to determine whether investors are paying attention to the quality of information presented (earnings per share), and reflects this on corporate future sales growth and the systematic risk of stocks. It also examines whether there is a meaningful relationship between E / P ratio and future sales growth. The sample of this research includes 146 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2016. The linear regression model was used to test the hypotheses. The research findings show that there is a negative relationship between earnings per share (E / P) and future sales growth. In fact, companies that have a higher profit / share / E / P ratio have lower sales growth. Also, the results of the research show that there is a reverse relationship between profit to share price (E / P) and systematic risk (β). In fact, in companies with an E / P ratio, the systematic risk (β) was lower. Other research findings show that there is a positive relationship between earnings per share (EPS) and future sales growth. The results also indicate an inverse relationship between earnings per share (EPS) and systematic risk (β).

کلیدواژه‌ها [English]

  • E / P ratio
  • Earnings growth
  • risk or beta factor
  • earnings per share (EPS)
  • Tehran Stock Exchange
احمدپور، احمد ، عدیلی، مجتبی و ابراهیمیان، سید جواد (1392). بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیق‌های حسابداری مالی، شماره 4، ص 12-1.
بهنام پور، محمود؛ صفری، علیرضا. (1389). بررسی ارتباط بین نسبت قیمت به سود هر سهم با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری و مدیریت مالی، بهار 1389 - شماره 3(24 صفحه - از 128 تا 151)
بلو، امید و احمدی، ناصر (1394). رابطه اندازه تجدید ارائه سود هر سهم با بازده و نسبت قیمت یه سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، شماره 25، ص 113-101.
پورحیدری، امید و مصطفی دلدار (1391). بررسی تأثیر گروه های تجاری بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مدیریت، شماره 14، ص 94-67.
حسینی، سید علی و بهرامی، محبوبه. (1396). بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک، دانش سرمایه‌گذاری، شماره 21، صص 160-145.
حقیقت، حمید، رحیم پور، محمد، خوانساری، نیکو، قربانی، رامین. (1396). بررسی تاثیر همبستگی بین سود و زمانبندی اعلان آن بر کیفیت اقلام تعهدی .مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 53، صص 112-91.
خدامی‌پور، احمد و محمد قدیری. (1389). بررسی رابطه‌ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفتهای حسابداری، شماره دوم، ص 29-1.
خدامی‌پور، احمد و مصطفی دلدار و محسن چوپانی. (1392). بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 38، ص 167-143.
ستایش، محمد حسین، غفاری، محمد جواد و رستم زاده، ناصر (1391). بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه، تحقیق‌های تجربی حسابداری مالی، شماره 8، ص 146-125.
فروغی, داریوش, حمیدیان, نرگس, محمدیان, مینا. (1394). تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 48، صص 28-1.
قائمی، محمد حسین و وطن‌پرست، محمد‌رضا. (1389). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 12، ص 103-85.
کردستانی، غلامرضا و باقری، مجتبی. (1388). بررسی رابطه ارزش افزوده  اقتصادی و نقدی با خطای پیش‌بینی سود، تحقیقاتحسابداری، سال اول، شماره1
مدرس، احمد و عباس زاده، محمدرضا. (1387). بررسی تحلیلی تاثیر توانایی پیش بینی اجزای تعهدی و جریآن‌های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده،  مجله دانش وتوسعه، سال پانزدهم، شماره 2
Bagella, K., Bechetti, J., Adriani, P. (2012) . Observed and fundamental price-earning ratio: a comparative analysis of high-tech stock evaluation in the US and Europe. Journal of International money and finance, Vol 24, pp 549-581.
Baksink, S. and Rasu. J. (2008). Investment performance of common stocks in relation to their price– earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis. The Journal of Finance, Vol. 32(3), PP.663–682.
Beaver, W., &Morse, D. (1978). What determines price–earnings ratios? Financial Analysts Journal, Vol. 34(4), PP.65–76.
Bradshaw, M. (2002). The use of target prices to justify sell-side analysts' stock recommendations. Accounting Horizons, Vol. 16(1), PP. 27–41.
Chen, L. T. W., Davidson, W. N., & Leung, T. Y. (2003). Insider trading returns and dividend signals. International Review of Economics and Finance, Vol. 20, PP. 421–429.
Cheng, H., Karceski , B., Lakonishok., V. (2011) . The level and persistence of growth rates. Journal of Finance, Vol. 58, pp. 643–684.
Fier Field, R. and Khanna, T. and Palepu, K. G. (1996). Estimating the Value of Political Connections, American Economic Review, Vol. 91, PP.1095–1102.
Forster, E., Perotti, E., Lee, ZH. (2009). The Governance Structure of the Japanese Financial Keiretsu, Journal of Financial Economics, Vol. 36, PP.259– 284.
Fuller, L., Huberts, C.,  Levinson, M. (2008). It’s Not Higgledy-Piggledy Growth. Journal Portfolio Management Winter, Vol 14, PP. 8-45.
Hirst, D., Koonce, L., & Venkataraman, S. (2008). Management earnings forecasts: A review and framework. Accounting Horizons, Vol. 22(3), PP. 315−338.
Kod, W.B. (2003). A new tool in investment decision making. Financial analysts journal. Vol. 19, PP.55-62.
Lin, J. B., Pantzalis, C., & Park, J. C., (2007). Corporate use of derivatives and excess value of diversification. Journal of Banking and Finance, Vol. 31, pp. 889–913.
Liu,Nissim,Thomas. (2002). Equity valuation using multiples. Journal of accounting research 40, pp135-137.
li-wen chen, hsin-yi yu, hsu-huei huang. (2015) . Revisiting earning – price effect: the importance of future earnings"FRL(finance research letters)357. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2015.02.009.
Ponal, S. and Tsaia, H. and Z. Gu. (2005). Financial statement analysis and security valuation. New York: McGraw-Hill.
Rogers. (2009). Dividend policy and business groups: Evidence from Indian firms. International Review of Economics and Finance, Vol. 21, PP. 42–56.
Tang, K. (2008). Forward versus trailing earnings in equity valuation. Review of Accounting Studies, 9(2–3), 301–329.
Tingwu, F. (2014) . The forward ratio and earnings growth.Advances in Accounting, incorporating, Vol 15, PP. 200-215.
Thomas, K., Zhang, L. (2006) . Another look at E/P ratios.Working paper Yale School of Management http://faculty.som.yale.edu/jakethomas/papers/smoothing. accessed on August 3, 2007).
Van der Molen, R. & Lensink, R. (2005). Group Affiliation and Firm Risk: Evidence from Indian Stock Returns, working paper, University of Groningen.
Wan-Ting Wu. (2014). The forward E/P ratio and earnings growth, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol 15, pp. 215-231.
Zhang, P., Penman, G. (2002). What determines earnings–price ratios: Revisited. Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 5(3), PP.439–454.