نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

نفوذ مدیران به ‌ویژه مدیرعامل شرکت می‌تواند در راستای کنترل تولید اطلاعات حسابداری به‌کارگرفته شود و موجب مدیریت بر زمان‌بندی افشای اطلاعات و کیفیت اطلاعات ارائه شده، هم‌راستا با منافع مدیریت گردد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نفو‌ذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. در این پژوهش، قدرت مدیریتی با استفاده از معیارهای دوره تصدی مدیر‎عامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیأت مدیره اندازه‌گیری شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته‎ شده است. نمونه مورد مطالعه ۱۲۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌های زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ را شامل می‌شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن بود که به‌موقع بودن اطلاعات حسابداری رابطه منفی و معناداری با قدرت مدیریتی دارد لیکن بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری با قدرت مدیریتی رابطه معناداری یافت نشد. نتایج بیانگر این مطلب است که اگرچه مدیران از قدرت خویش در راستای زمان‌بندی افشای اطلاعات بهره می‌جویند، لیکن از این قدرت در راستای صدمه زدن به قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری استفاده نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of management influence on disclosure quality of accounting information

نویسندگان [English]

  • omid pourheidari 1
  • Aref Forughi 2

1 Professor of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman

2 MA Student of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

Influence of managers, specifically CEOs which is used as a mean of control the output of accounting information, may lead to management of disclosure quality timeliness and present information quality aligned with management interests. The presented study goal is to examine influence of CEO on disclosure quality of accounting information in Tehran Stock Exchange Listed Companies. In this paper, CEO tenure, duality of CEO role and mandate of executive board were used to measure management power. To examine the proposed hypothesis in this study, General linear model has been used. The samples were collected from 122 of the Companies listed in the Tehran Stock Exchange Between 2010 to 2017. Findings suggest that timeliness of accounting data has a negative and meaningful relation with management power. Meanwhile there was no trace of a meaningful relation between disclosure quality of accounting information and capacity of reliability on such accounting data; and management power. Such findings indicate that while managers use their power to timeliness of disclosure of data along with their interests, they refuse to use this power to sabotage the capacity of reliability of accounting information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timeliness
  • Reliability capacity
  • Management power
  • Disclosure Quality
آقایی، محمد علی؛ اعتمادی، حسین؛ آذر، عادل؛ چالاکی، پری. (1388). «ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود». فصلنامه علوم مدیریت ایران،  سال 16، شماره 4، صص27-58.
اخگر، محمدامید؛ کرمی، افشار. (۱۳۹۳). «بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی‌های حسابداری، سال 1، شماره ۱، صص 1-22.
خدادادی، ولی؛ نیک‌کار، جواد؛ ویسی، سجاد. (۱۳۹۵). «تأثیر معیار‌های راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی». فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 52، صص 53-74.
خواجوی، شکرالله؛ فتحه، محمدحسین؛ نجفی، زهرا. (1393). «بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله دانش حسابداری، سال ۵، شماره ۱۸، صص67-89.
دیانتی‌دیلمی، زهرا؛ ملک‌محمدی، هادی. (۱۳۹۲). «بررسی تأثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله دانش حسابداری، سال 4، شماره ۱۳، صص 151-170.
دیدار، حمزه؛ منصورفر، غلامرضا؛ خجسته، هیوا. (1390). «اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشاء شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی،سال9، شماره32، صص 141-168.
ستایش، محمد‌‌حسین؛ کاظم‌نژاد، مصطفی. (1390). «شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پیشرفت‌های حسابداری، سال 4، شماره ۱۷، صص 49-79.
ستایش، محمدحسین؛ ابراهیمی‌میمند، مهدی. (1394). «رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه  مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 12، شماره 48، صص 53-75.
عباسی، مجید؛ کلانتری، الهام. (1393). «بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بردوگانگی وظیفـه مدیرعامل». فصلنامه روند، سال 21، شماره 65، صص 145-174.
موسوی‌شیری، محمود؛ سلیمانی، حمید؛ مومنی، یوسف؛ سلیمانی، حجت. (۱۳۹۴). «رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان‌پذیری بازده سهام». پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال 5، شماره ۱۸، صص 131-144.
مرادزاده‌فرد، مهدی؛ ابوحمزه، مینا. (1390). «اثر کیفیت افشاء بر نقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم، شماره ۳۲، صص 73-102.
ملاایمنی، وحید؛ مرفوع، محمد. (1394). «رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی». فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال ۱2، شماره 45، صص 51-71.
نوروش، ایرج؛ سیدعلی، حسینی. (۱۳۸۸). «بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 16، شماره 5، صص 117-134.
همت‌فر، محمودی؛ منصور، مقدسی. (۱۳۹۲). «بررسی کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) بر ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 20، شماره 2، صص 133-147.
هندریکسن، الدون اس؛ ون‌بردا، مایکل‌اف. (۱۳۸۸). تئوری حسابداری، علی پارسائیان، تهران، ترمه.
هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار. (1386). «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان».
یعقوب‌نژاد، احمد، ذبیحی، علی. (1390). «بررسی رابطه بین کیفیت افشاء و نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال 4، شماره ۲، صص217-235.
Alsaeed, K. (2005). The Association Between Firm Characteristics and Disclosure. Journal of American Academy of Business, 7 (1), 310- 321.
Aribi, Z. A. Alqatamin, R. M. & Arun, T. (2018). »Gender Diversity on Boards and Forward-Looking Information Disclosure: Evidence from Jordan«. Journal of Accounting in Emerging Economies, 8(2), 205-222.‏
Bowrin, A. R. (2008) » .International Accounting Standards and Financial Reporting Quality in Trinidad and Tobago«, Business, finance and economics in emerging economies, 3(2), 119-150.
Berger, R., Dutta, S.,  Raffel, T., & Samuels, G. (2016). Innovating at the Top: How Global CEOs Drive Innovation for Growth and Profit: Palgrave Macmillan.
Desai, H., Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2004). »Value-glamour and Accruals Mispricing: One Anomaly or two?«. The Accounting Review, 79 (2), 355-385.
Daily, C. M., & Johnson, J. L. (1997). »Sources of CEO Power and Firm Financial Performance: A Longitudinal Assessment«. Journal of Management, 23 (2), 97-117.
Dimitropoulos, P. E., & Asteriou, D. (2010). »The Effect of Board Composition on the Informativeness and Quality of Annual Earnings: Empirical Evidence from Greece«. Research in International Business and Finance, 24 (2), 190-205.‏
Forbes, S. J., Lederman, M., & Wither, M. J. (2018). »Quality Disclosure when Firms Set their Own Quality Targets«. International Journal of Industrial Organization, 61(3), 1-36.
FASB (1978)» .Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises«, Statement of Financial Accounting,Concept No.1.
Glaeser, S. (2018). »The Effects of Proprietary Information on Corporate Disclosure and Transparency: Evidence from Trade Secrets«. Journal of Accounting and Economics, 66 (1), 163-193.
Gul, F. A., & Leung, S. (2004). »Board Leadership, Outside Directors’ Expertise and Voluntary Corporate Disclosures«. Journal of Accounting and Public Policy, 23(5), 351-379.
Huang, J., Jain, B. A., & Shao, Y. (2017). »CEO Power, Product Market Competition and the Acquisition Motive for Going Public«. Accounting & Finance, Online Early, 31(2), 1-29.
Hazarika, S., Karpoff, J. & Nahata, R. (2012). Internal Corporate Governance, CEO Turnover, and Earnings Management. Journal of Financial Economics, 104 (1), 44-69.
Han, S., Nanda, V. K., & Silveri, S. (2016). »CEO Power and Firm Performance under Pressure«. Financial Management, 45(2), 369-400.‏
Hamori, M., & Kakarika, M. (2009). »External Labor Market Strategy and Career Success: CEO Careers in Europe and the United States«. Human Resource Management, 48 (3), 355–378.
Iatridis, G. E. (2011). »Accounting Disclosures, Accounting Quality and Conditional and Unconditional Conservatism«. International Review of Financial Analysis, 20(2), 88-102.‏
Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. The Journal of Finance48 (3), 831-880.‏
Kholeif, A. (2008). »CEO Duality and Accounting-based Performance in Egyptian Listed Companies: A Re-examination of Agency Theory Predictions«. In Corporate Governance in Less Developed and Emerging Economies. Emerald Group Publishing Limited, 65-96.
Karamanou, I. & Vafeas, N. (2005). The Association Between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earnings Forecasts: An Eempirical Analysis. Journal of Accounting Research, 43 (3), 453-486.
Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia, R. E. (2007). »Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital«. Journal of Accounting Research, 45(2), 385-420.‏
Li, H., Han, L., & Li, D. (2008, October). »CEO Power on Corporate Performance in Chinese Market«. In Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, WiCOM'08. 4th International Conference on, 6(2), 1-5.
Nagata, K., & Nguyen, P. (2017). »Ownership Structure and Disclosure Quality: Evidence from Management Forecasts Revisions in Japan«. Journal of Accounting and Public Policy, 36(6), 451-467.
     Sah, R. K., & J. E. Stiglitz. (1986). »The Architecture of Economic Systems: Hierarchies and polyarchies«. American Economic Review, 76, 716–27.
Sun, Y., & Lu, D. (2017). Study on the Relationship Between Managerial Power and the Quality of Accounting Information. In Proceedings of the Fourth International Forum on Decision Sciences, 55-70.
Skinner, D. J., & Sloan, R. G. (2002). Earnings Surprises, Growth Expectations, and Stock Returns or don't let an Earnings Torpedo Sink your Portfolio. Review of Accounting Studies7(2-3), 289-312.‏
Yermack, D. (1996). Higher Market Valuation of Companies with a Small Board of Directors. Journal of Financial Economics, 40(2), 185-211.‏
Zhai, J., & Wang, Y. (2016). »Accounting Information Quality, Governance Efficiency and Capital Investment Choice«. China Journal of Accounting Research, 9(4), 251-266.‏