نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طبابائی

2 دانشیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 گروه حسابداری دانشگاه علامه طبابائی

چکیده

دستیابی به عملیات کارا، اثربخش و باصرفه اقتصادی، مسئولیت اصلی مدیریت هر سازمانی است. کارایی و اثربخشی مدیریت هر سازمان به معنای توانایی مدیران آن در چگونگی تهیه، توسعه، تخصیص، نگهداری و به‌کارگیری منابع موجود می‌باشد و حسابرسی عملکرد ازجمله ابزارهایی است که می‌تواند در جهت ارتقاء برنامه‌ریزی و کنترل عملیات و ارائه روش‌هایی برای پیشبرد آن‌ها و بهبود عملکرد مفید باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن می‌باشد. ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد نیازمند بهره‌گیری از نظریات خبرگان با توجه به ذهنیت ایشان است. در پژوهش حاضر ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی حسابرسی عملکرد، وضعیت عملکردی هر شاخص ارزیابی و با استفاده از دیدگاه خبرگان، میزان تفاوت موجود بین وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید. طبق نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری، تمامی شاخص‌های تحقیق بااهمیت هستند و با در نظر گرفتن تحلیل اهمیت- عملکرد وضعیت اجرایی شاخص‌های حسابرسی عملکرد در کشور در محدوده «حیطه قابل‌قبول» و «حیطه ضعف» قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Present Situation of Performance Audit in Iranian Public Sector Institutions and Presentation of Strategies for its Improvement

نویسندگان [English]

  • jafar babajani 1
  • farrokh barzideh 2
  • peyman imanzadeh 3

1 Profesoor of Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran.

2 Associate professor of Accounting in Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran

3 Allameh Tabataba;i University,Tehran, Iran

چکیده [English]

Achieving an effective, efficient and economical performance is the main responsibility of each organization's management. The efficiency and effectiveness of management in each organization means the ability of its managers in the preparation, development, allocation, maintenance and utilization of the existing resources, and the performance audit is one of useful instruments in improving the planning and control of operations and presentation of methods for the advancement and development of performance. The present research aims to evaluate the present situation of performance audit in the public sector of Iran and present strategies for its improvement. Evaluation of the present situation of performance audit requires experts' opinions considering their mindsets. In the present research, dimensions, components and indices of the performance audit pattern and the functional status of each index were evaluated and the difference between the present situation and the desired one was determined using the experts' opinions. According to the results obtained from the statistical analyses, all of the research indices are important and considering the significance-performance analysis, the functional situation of performance audit indices in the country is in the "acceptable" and "weak" areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance audit
  • Public Sector
  • significance-performance analysis
  • Fuzzy approach
ایمانی برندق، محمد. (1393). «چالش‌های پیش روی الزامی شدن حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های دولتی ایران»، فصلنامه حسابداری سلامت، سال 3، شماره 4، زمستان، ص 1  19.
آذر، عادل و حبشی، نعمت. (۱۳۹6).« ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران»، دانش حسابرسی، سال 17، شماره 66، 5-40.
باباجانی، جعفر و دوست جباریان، جواد. (1394).« عوامل موثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارزیابی وضع موجود»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، سال 1394، دانشگاه علامه طبابایی.
باباجانی، جعفر و دوست جباریان، جواد. (1396). «الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران»، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 6، شماره 21، 143-156.
باباجانی، جعفر و دهقان، حسین. (1384). «نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 12-13، 1-16.
باباجانی، جعفر. (1390). حسابداری و کنترلهای مالی دولتی. چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
برادران حسن زاده، رسول؛ محبوبی بناب، معصومه و رحیمی، غلامرضا. (۱۳۹۱).«بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت مطالعه موردی دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی) »،  فراسوی مدیریت، 6(22)، 167-194.
حبشی، نعمت. (۱۳۹۲). مطالعه روشهای حسابرسی دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
خدامی پور، احمد و کفاش پور، روح الله. (۱۳۹۴).«تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور»، فصلنامه حسابداری دولتی، 3(3)، 41-52.
فرزانه، حیدر. (1386). بررسی موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی از دیدگاه کارشناسان دیوان محاسبات. فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 24، 28-41.
قدیم پور، جواد و طریقی، علی. (1388). «بودجه ریزی عملیاتی و رابطه‌ی آن با حسابرسی عملیاتی»، مجله حسابدار، شماره 28، 72-58.
مرادزاده فرد، مهدی و بختیاری، مهرداد. (1388). «نقش حسابرسی عملیاتی در مدیریت استراتژیک»، ماهنامه حسابدار، سال 23، شماره 202، 29-35.
مرادی، بابک و بحری ثالث، جمال. (1397). «عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود کنترل‌های داخلی مطالعه موردی: بانک‌ها و شرکت‌های دولتی آذربایجان‌غربی»، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 7، شماره 28، 107-122.
نخبه فلاح، افشین. (۱۳۸۴). «بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابعه از دیدگاه مدیران شرکت»، دانش حسابرسی، 17 و 18، 79-84.
نصیری، صادق. (1395). حسابرسی عملیاتی و الزامات آن در بخش عمومی. چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت، مرکز همایش‌های بین المللی سازمان مدیریت صنعتی، تهران.
ولیان، حسن و صفری گرایلی، مهدی. (1397). «ارائه الگویی برای درک تردید حرفه‌ای حسابرسان با رویکرد تحلیل محتوا»، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 7، شماره 25، 11-28.
Backof, A. G., Carpenter, T. D., & Thayer, J (2016). Auditing complex estimates: the impact of judgment frameworks and management-provided evidence on auditors' professional skepticism. Working paper. University of Georgia and University of Virginia.
Barefield, R. M. (1975).The Impact of Audit frequency on the Quality of Internal Control. Journal ofAccounting Research, (Sarasota, Florida, American Accounting associating),Vol. 13, 165-203
Deloitte (2009). Perspectives on professional judgment and professional skepticism. Deloitte Development LLC.
Glynn, J.J. (1985). Value for Money Auditing an International Review and Comparison. Financial Accoumtability and Management, 1(2), 113-128.
Hatherly, D. J. and L. D. Parker. (1988). Performance Auditing Outcom: A Comparative study. Financial Accountability & Management, vol. 4, No.1
Kahraman, Cengiz. (2009). Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent evelopments Front Cover. Volume 16 of Springer optimization and its applications, ISSN 1931-6828.
Loke, C., Ismail, S. & Abdul Hamid, F. (2016). The Şerception of Public Sector Auditors on Performance Audit in Malaysia: An Exploratory Study. Asian Review of Accounting, 24(1), 99-104.
McPhail, K (2004). An Emotional Response to the State of Accounting: Developing Accounting Students, Emotional Intelligence, Critical Perspectives on Accounting, 15, pp.629-48.
Morin, Danielle. (2001). Influence of Value for Money Audit on Public Administration: Looking Beyond Appearance. Financial Accountability and Management, Vol. 17, No. 2, pp. 211-236
Pollitt, C., X. Girre, J. Lonsdale, R. Mui, H. Summa, and M. Wearness, (1999). Performance or Compliance? Performance Audit and Public Management in 5 Countries. The Journal of Oxford University Press, Vol. 49, 96-122.
Wu, C. H. , &Fang, W. C. (2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers. Quality & Quantity, 45(4), 751-768.