حسابداری مالی
نقش ریسک دنباله چپ در توضیح معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک

مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی

دوره 19، شماره 74 ، تیر 1401، ، صفحه 85-115

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.64974.2332

چکیده
  هدف پژوهش حاضر معرفی ریسک دنباله چپ به عنوان محرک ایجاد معمای نوسان-پذیری غیرسیستماتیک و عامل توضیح دهنده بازده منفی ناشی از نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بالا است. علاوه بر این پژوهش حاضر در تلاش جهت مشخص کردن چگونگی رخدادن این معما است. در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل پرتفوی تک متغیره و چند متغیره و همچنین رگرسیون فاما و مکبث (1973) استفاده ...  بیشتر