نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر معرفی ریسک دنباله چپ به عنوان محرک ایجاد معمای نوسان-پذیری غیرسیستماتیک و عامل توضیح دهنده بازده منفی ناشی از نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بالا است. علاوه بر این پژوهش حاضر در تلاش جهت مشخص کردن چگونگی رخدادن این معما است. در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل پرتفوی تک متغیره و چند متغیره و همچنین رگرسیون فاما و مکبث (1973) استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات شرکت‌های بورس اوراق بهادار و فرابورس طی سال‌های 1384 تا 1398 استفاده شده است. نتاج پژوهش حاضر نشان دهنده وجود معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک (بازده کم سهام با نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک زیاد) و ناهنجاری ریسک دنباله چپ (بازده کم سهام با ریسک دنباله چپ زیاد) در نمونه پژوهش است. بعد از کنترل پرتفوی‌های مرتب شده‌ی نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک از بابت ریسک دنباله چپ، کنترل رگرسیون از بابت ریسک دنباله چپ و کنترل مدل‌های عاملی با افزودن عامل ریسک دنباله چپ، دیگر معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک قابل تشخیص نیست. براساس یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر، ریسک دنباله چپ نقش مهمی در توضیح معمای اساسی نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بازی می‌کند و دلیل این توضیح‌دهندگی تحمیل فشار قیمتی سهام با ریسک دنباله چپ بالا بر سهام با نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بالا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Left Tail Risk in Explaining the Idiosyncratic Volatility Puzzle

نویسندگان [English]

  • Mahshid Shahrzadi 1
  • Darioush Foroughi 2

1 Post-Doc Researcher., Department of Accounting,, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associated Professor of Accounting, University of Isfahan,Isfahan,Iran

چکیده [English]

The Aim of this study is to introduce the left tail risk as a driver for creating idiosyncratic volatility and explainer the negative returns due to high unsystematic volatility. In addition, the present study is trying to determine how the idiosyncratic volatility puzzle occurs. In this study, univariate and bivariate portfolio analysis as well as Fama and Macbeth (1973) regression have been used. For this purpose, the information of Tehran stock exchange and Iran fara bourse companies during the years 1384 to 1398 has been used. The results of this study indicate the existence of the idiosyncratic volatility puzzle (the low (high) returns of high (low) idiosyncratic volatility stocks) and left tail risk anomaly (the low (high) returns of high (low) left tail risk) in the research sample. The idiosyncratic volatility puzzle (the low (high) returns of high (low) idiosyncratic volatility stocks) is no longer detected when idiosyncratic volatility-sorted portfolios are neutralized to left tail risk, regression control for left tail risk and factor models include a left tail risk factor. The left tail risk plays the important role to explain idiosyncratic volatility puzzle (the low returns of high idiosyncratic volatility stocks) and the reason for this explanation is the falling stock price pressure with high left-tail risk on stocks with high unsystematic volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • idiosyncratic volatility puzzle
  • left tail risk anomaly
  • expected returns
  • price pressure
آسیما، مهدی؛ عیوضلو، رضا. (1399). ارائه مدل نیمه پارامتریک قیمت­گذاری ریسک غیرسیستماتیک با تبیین ریسک آربیتراژ. تحقیقات مالی، 22 (3)، 365-343.
دولو، مریم.، فرتوک­زاده، حمیدرضا. (1395). تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک. مجله دانش حسابداری، 26 (3)، 85-106.
سلیمانی، ایمان؛ عرب­صالحی، مهدی. (1398). عوامل تعیین‌کننده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم­انداز مدیریت مالی، 9 (26)، 97-119.
شکرخواه، ج؛ بولو، ق؛ حقیقت، م. (1396). بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما و مکبث. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14 (56)، 83-107.
شهرزادی، مهشید؛ فروغی، داریوش. (1399). توجه سرمایه­گذاران انفرادی به ریسک دنباله چپ.
 مدیریت دارایی و تأمین مالی، 8 (2)، 88-69.
شهرزادی، مهشید؛ فروغی، داریوش؛ امیری، هادی. (1398). اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد
 مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ. تحقیقات مالی، 21 (4)، 593-611.
عرب­مازار یزدی، م؛ بدری، ا؛ دولو، م. (1394). قیمت­گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از
 بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(47)، 23-46.
میرزایی، مهدی؛ خانی، عبداله؛ بت­شکن، محمود. (1398). بسط مدل­های عاملی قیمت­گذاری دارایی­ها با استفاده از چرخه عمر شرکت. تحقیقات مالی، 21 (4)، 569-545.
Aboura, S., & Arisoy, Y. E. (2019). Can Tail Risk Explain Size, Book‐To‐Market, Momentum, and Idiosyncratic Volatility Anomalies? Journal of Business Finance & Accounting46(9), 1263-1298.
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56.
Ang, A., Chen, J., & Xing, Y. (2006). Downside Risk. The Review of Financial Studies19(4), 1191-1239.
Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2009). High Idiosyncratic Volatility and Low Returns: International and Futher U.S. Evidence. Journal of Financial Economics, 91(1), 1-23.
Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The Cross‐Section of Volatility and Expected Returns. The Journal of Finance61(1), 259-299.
Asness, C., & Frazzini, A. (2013). The Devil in HML’s Details. Journal of Portfolio Management, 39 (1), 49–68.
Atilgan, Y., Bali, T. G., Demirtas, K. O., & Gunaydin, A. D. (2020). Left-Tail Momentum:Underreaction to Bad News, Costly Arbitrage and Equity Returns. Journal of Financial Economics135(3), 725-753.
Bali, T., G., Bodnaruk, A., Scherbina, A., & Tang, Y. (2018). Unusual News Flow and the Cross Section of Stock Returns. Management Science, 64(9), 4137-4155.
Bali, T. G., Brown, S. J., Murray, S., & Tang, Y. (2017). A Lottery-DemandBased Explanation of the Beta Anomaly. Journal of Financial and Quantitative Analysis52(6), 2369-2397.
Bali, T. G., & Cakici, N. (2008). Idiosyncratic Volatility and the Cross Section of Expected Returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43 (1), 29-58.
 Bali, T., Cakici, N., & Whitelaw, R. F. (2014). Hybrid Tail Risk and Expected Stock Returns: When Does The Tail Wag the Dog? Review of Asset Pricing Studies, 4(2), 206–246.
Bali, T. G., Demirtas, K. O., & Levy, H. (2009). Is There an Intertemporal Relation between Downside Risk and Expected Returns? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(4), 883-909.
Ball, R., Gerakos, J., Linnainmaa, J., & Nikolaev, V. (2016). Accruals, Cash Flow, and Operating Profitability in the Cross Section of Stock Returns. Journal of Financial Economics, 121(1), 28-45.
Bawa, V. S., & Lindenberg E. B. (1977). Capital Market Equilibrium in a Mean-Lower Partial Moment Framework. Journal of Financial Economics, 5(2),189–200.
Blair, K. S., Otero, M., Teng, C., Jacobs, M., Odenheimer, S., Pine, D. S., & Blair, R. J. R. (2013). Dissociable Roles of Ventromedial Prefrontal Cortex (Vmpfc) and Rostral Anterior Cingulate Cortex (Racc) In Value Representation and Optimistic Bias. Neuroimage78 (1), 103-110.
Cao, V. N. (2015). What Explains the Value Premium? The Case of Adjustment Costs, Operating Leverage and Financial Leverage. Journal of Banking and Finance, 59 (1), 350–366.
Chabi-Yo, F., & Yang, J. (2010). Default Risk, Idiosyncratic Coskewness and Equity Returns.  Idiosyncratic Coskewness And Equity Returns (March 16, 2010). Resived from https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm? abstract _id=1572661.
Chen, Z., & Petkova, R. (2012). Does Idiosyncratic Volatility Proxy for Risk Exposure? The Review of Financial Studies25(9), 2745-2787.
Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross‐Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance47 (2), 427-465.
Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
Fama, E.F., & French, K.R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. Journal of Financial Economics, 116, 1–22.
Fama, E. F., & Macbeth, J. D. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607–636.
Han, Y., & Lesmond, D. (2011). Liquidity Biases and the Pricing of Cross-Sectional Idiosyncratic Volatility. The Review of Financial Studies24(5), 1590-1629.
Harvey, C. R., & Siddique, A. (2000). Conditional Skewness in Asset Pricing Tests. Journal of Finance, 55 (3), 1263- 1295.
Hou, K., & Loh, R. (2016). Have We Solved The Idiosyncratic Volatility Puzzle? Journal of Financial Economics, 121 (1), 167–194.
Kelly, B., & Jiang, H. (2014). Tail Risk and Asset Prices. Review of Financial Studies, 27(1), 28412871.
Merton, R.C. (1980). On Estimating the Expected Return on the Market: An Exploratory Investigation. Journal of Financial Economics, 8 (1), 323– 361.
Nikoo, H., Ebrahimi, K., & Jalali, F. (2020). The Relationship between Investor Sentiment and Idiosyncratic Risk with Stock Mispricing: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy, 28(1), 65-85. [In Persian]
Sharot, T., Korn, C. W., & Dolan, R. J. (2011). How Unrealistic Optimism is Maintained in the Face of Reality. Nature Neuroscience14(11), 1475- 1479.
Zhen, F., Ruan, X., & Zhang, J. E. (2020). Left-Tail Risk in China. Pacific-Basin Finance Journal63 (1), 101-391.
Arabmazar Yazdi, M., Badri, A., Davallou, M. (2016). Idiosyncratic Risk Pricing: Evidence from Tehran Stock Exchenge. Empirical Studies in Financial Accounting, 12 (47), 23-46. [In Persian].
Asima, M., Ayvazloo, R. (2020). Semi-Parametric Model of Idiosyncratic Volatility Pricing By Explaining the Arbitrage Risk. Financial Research Journal, 22 (3), 343-365. [In Persian]
Davaloo, M., & Fartookzadeh, H. (2016). Cross-Section Return Changes: Liquidity and Unsystematic Risk Effects. Journal of Accounting Knowledge, 7 (26), 85-106. [In Persian]
Mirzaie, M., Khani, A., & Botshekan, M. (2020). Developing Multifactor Asset Pricing Models Using Firm's Life Cycle. Financial Research Journal, 21(4), 545-569. [In Persian]
Shahrzadi, M., & Foroghi, D. (2020). Individual Investors’ Attention to Left Tail Risk. Asset Management and Finance, 29 (2), 69-88. [In Persian]
Shahrzadi, M., Foroghi, D., & Amiri, H. (2020). The Effect of Left Tail Risk on Expected Excess Returns and Its Consequences on the Persistence of Left Tail Returns, Financial Research Journal, 21(4), 593-611. [In  Persian]
Shekarkhah, J., Bolu, G., & Haghighat, M. (2018). The Impact of Higher Moments and Nonsystematic Volatility on Future Stock Return Using Fama-Macbeth Model. Empirical Studies in Financial Accounting, 14 (56),109-133. [In Persian]
Soleyman, I., & Arabsalehi, M. (2019). Determinants of Idiosyncratic Volatility of Stock Returns Listed Firms in Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspective, 9 (26), 97-119. [In Persian]