نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 پژوهشگر پسادکتری حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22054/qjma.2022.64974.2332

چکیده

هدف پژوهش حاضر معرفی ریسک دنباله چپ به عنوان محرک ایجاد معمای نوسان-پذیری غیرسیستماتیک و عامل توضیح دهنده بازده منفی ناشی از نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بالا است. علاوه بر این پژوهش حاضر در تلاش جهت مشخص کردن چگونگی رخدادن این معما است. در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل پرتفوی تک متغیره و چند متغیره و همچنین رگرسیون فاما و مکبث (1973) استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات شرکت‌های بورس اوراق بهادار و فرابورس طی سال‌های 1384 تا 1398 استفاده شده است. نتاج پژوهش حاضر نشان دهنده وجود معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک (بازده کم سهام با نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک زیاد) و ناهنجاری ریسک دنباله چپ (بازده کم سهام با ریسک دنباله چپ زیاد) در نمونه پژوهش است. بعد از کنترل پرتفوی‌های مرتب شده‌ی نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک از بابت ریسک دنباله چپ، کنترل رگرسیون از بابت ریسک دنباله چپ و کنترل مدل‌های عاملی با افزودن عامل ریسک دنباله چپ، دیگر معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک قابل تشخیص نیست. براساس یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر، ریسک دنباله چپ نقش مهمی در توضیح معمای اساسی نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بازی می‌کند و دلیل این توضیح‌دهندگی تحمیل فشار قیمتی سهام با ریسک دنباله چپ بالا بر سهام با نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بالا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Left Tail Risk in Explaining the Idiosyncratic Volatility Puzzle

نویسندگان [English]

  • darioush foroughi 1
  • mahshid shahrzadi 2

1 Faculty Member, Department of Accounting, University of Isfahan

2 Post-Doc Researcher., Department of Accounting, Faculty of Administrate and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The Aim of this study is to introduce the left tail risk as a driver for creating idiosyncratic volatility and explainer the negative returns due to high unsystematic volatility. In addition, the present study is trying to determine how the idiosyncratic volatility puzzle occurs. In this study, univariate and bivariate portfolio analysis as well as Fama and Macbeth (1973) regression have been used. For this purpose, the information of Tehran stock exchange and Iran fara bourse companies during the years 1384 to 1398 has been used. The results of this study indicate the existence of the idiosyncratic volatility puzzle (the low (high) returns of high (low) idiosyncratic volatility stocks) and left tail risk anomaly (the low (high) returns of high (low) left tail risk) in the research sample. The idiosyncratic volatility puzzle (the low (high) returns of high (low) idiosyncratic volatility stocks) is no longer detected when idiosyncratic volatility-sorted portfolios are neutralized to left tail risk, regression control for left tail risk and factor models include a left tail risk factor. The left tail risk plays the important role to explain idiosyncratic volatility puzzle (the low returns of high idiosyncratic volatility stocks) and the reason for this explanation is the falling stock price pressure with high left-tail risk on stocks with high unsystematic volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • idiosyncratic volatility puzzle
  • left tail risk anomaly
  • expected returns
  • price pressure