مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی B جاری و غیرجاری عملیاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سود

قاسم بولو؛ نسیم لطفی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-35

چکیده
  تحقیقات مختلف بیانگر آن است که تغییر در سود حسابداری گزارش شده منجر به تغییر در قیمت سهاممیشود زیرا سود جاری به دلیل توانایی پیش بینی عایدات آتی و در نهایت سود سهام آتی، دارای محتوایاطلاعاتی است. در چنین ساختاری، سود حسابداری به طور غیرمستقیم بر ارزش گذاری سهم اثرگذار است.هدف از این پژوهش مقایسه ارتباط ارزشی رقم کلی سود عملیاتی و اجزای ...  بیشتر