حسابداری مالی
نقش مدیریت اقلام سرمایه در گردش در تبیین کارایی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهروز بادپا؛ سهراب استا؛ فاطمه درویش حسینی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، ، صفحه 255-287

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.74109.2468

چکیده
  مدیریت سرمایه در گردش نقش قابل توجهی در رشد و بقای شرکت و همچنین افزایش ارزش آن و ثروت سهامداران، حفظ شرایط رقابتی و عملکرد مطلوب شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش اقلام سرمایه در گردش در تبیین کارایی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 112 شرکت طی سال های 1395 تا 1399 است. برای ...  بیشتر

ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی

بختیار استادی؛ پروین تدریسی پژو

دوره 16، شماره 63 ، مهر 1398، ، صفحه 109-127

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.10648

چکیده
  کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ...  بیشتر

همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی

محسن خوش طینت؛ زهیر نمازی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1383، ، صفحه 55-76

چکیده
  از گذشته، نسبت هایی همچون نسبت جاری و نسبت آنی برای ارزیابی قدرت نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده تحلیل گران بوده است ولی به لحاظ نقص ها و کاستی هایی که این دو نسبت دارا می باشند، در چند سال اخیر نسبت هایی همچون شاخص نقدینگی، شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص، دوره تبدیل نقد، لامباو را ارائه داده اند. در این ...  بیشتر