نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی

ابراهیم عباسی؛ رویا ایزی

دوره 17، شماره 66 ، فروردین 1399، ، صفحه 149-172

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.40599.1979

چکیده
  پژوهش حاضرقصد دارد نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی را بررسی و مدل تصمیم گیری حسابرسان را با تاکید بر نقش تعدیلگر شدت اخلاق ادراک شده ارائه نماید. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1397می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در ...  بیشتر

قضاوت حرفه ای در حسابرسی

محسن خوش طینت؛ جواد بستانیان

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، ، صفحه 25-57

چکیده
  قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است. حسابرسان هم درباره استفاده درست و به جای تهیه کنندگان گزارش های مالی از استانداردهای حسابداری و هم در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند. برای آنکه قضاوت حسابرسان به درستی انجام شود و این واژه مفهوم بی قیدی حسابرسان یا نامحدود  بودن اختیارات آنها ...  بیشتر