ضرورت استقراز نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران

محسن خوش طینت؛ راحله یعقوبی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1385، ، صفحه 21-41

چکیده
  سیاستگذاران به دنبال یافتن راهکارهایی برای اصلاح مالیاتی، به مالیت بر ارزش افزوده به عنوان گزینه مناسب تجدید ساختار مالیاتی مینگرند. ضروت استقرار یک نظام مالیاتی خاص از جمله مفاهیمی است که قبل از طراحی یا تجدید ساختار یک نظام مالیاتی مفهوم میابد. این تحقیق به دنبال آن است که ضرورت استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران را با ...  بیشتر