بررسی اهمیت شاخص های تقلب بالقوه مالی

محمد رضا نیکبخت؛ محمد جواد شیخ

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1383، ، صفحه 61-94

چکیده
  در این پژوهش اهمیت علایم هشداردهنده از طریق بررسی دیدگاه های مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق تکنیک تحلیل عاملی و مشخص نمودن تفاوت معنی دار بین دو دیدگاه صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشانه دهنده این است که تمامی 42 علامت هشدار   دهنده مندرج در پرسش نامهبه عنوان علامت ...  بیشتر