قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدره ای؛ مریم دولو

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2535

چکیده
  هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طیسال های 1378 تا 1389 می باشد. پژوهش حاضر ا ز نو ع پس رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیلداده های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام شده است. نمونه آماری شامل 11880مشاهده فصل- شرکت از 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ...  بیشتر

رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت سود به قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مجید شریعت پناهی؛ فرمان خسروی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، ، صفحه 61-87

چکیده
  مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده  مورد انتظار اوراق بهادار را بیان میکند. این مدل ادعا میکند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک، انتظار دریافت پاداش (صرف) را دارند، به عبارت دیگر بازار به ریسک غیرسیستماتیک صرف (پاداش) پرداخت نمیکند. علی رغم اینکه این مدل (CAPM) پرکاربردترین مدل ...  بیشتر