اثر «نمودارهای رنگی» در ارائه «اطلاعات مالی پیچیده» برای انواع تصمیمات مالی

محسن خوش طینت؛ مهتاب روح نیا

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1384، ، صفحه 177-207

چکیده
  مسئولیت حسابداران رفتاری فراتر از اندازه گیری، طبقه بندی و تلخیص ساده داده ها جهت تهیه گزارش های مالی به منظور استفاده دیگران بوده و هدف اصلی از تهیه گزارش های حسابداری متاثرکردن رفتارها در جهت برانگیختن اقدامات مطلوب است. از این رو، موضوعاتی نظیر توسعه ارتباط، افزایش دقت قضاوت و پردازش اطلاعات توسط انسان و تسهیل امر تصمیم گیری مالی ...  بیشتر