مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

محسن خوش طینت؛ عبدالله خانی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1382، ، صفحه 127-153

چکیده
  از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. براین اساس، برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزش پاداش، هموارسازی ...  بیشتر