1. ادارک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

محمد عرب مازاریزدی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1383، ، صفحه 95-130

چکیده
  هدف از این مقاله تحقیقی، بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر فرآیندهای ادراک، قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران است. برای رسیدن به هدف از مدل مفهومی فرآیند شناختی برمبنای نظریه موسوم به مدل سازی ساختاری کوواریانسی (مدل سازی علّی) استفاده شده است. اینکه: آیا فرآیند های ادراک، قضاوت و تصمیم گیری تمام سرمایه گذاران، در مواجهه با اطلاعات حسابداری، ...  بیشتر