نویسنده = ثقفی، علی
تعداد مقالات: 7
1. ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز

دوره 12، شماره 45، بهار 1394، صفحه 9-38

علی ثقفی؛ روح اله فرهادی؛ محمد تقی تقوی فرد


3. گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 127-156

علی ثقفی؛ محمد عرب مازاریزدی؛ رافیک باغومیان


4. نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام

دوره 2، شماره 8، زمستان 1383، صفحه 87-120

علی ثقفی؛ صابر شعری


6. تئوری های هنجاری؛ پلی بین واقعیت و غایت حسابداری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 61-82

علی ثقفی؛ حجت الله صیدی


7. زمینه ی فرهنگی رفتار حرفه ای حسابداران

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 3-39

علی ثقفی؛ جواد رضازاده