عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد

مهدی مرادزاده فرد؛ مرتضی عدل زاده؛ مریم فرج زاده؛ صدیقه عظیمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، ، صفحه 125-145

چکیده
  عدم اطمینان اطلاعاتی که سابقه ای طولانی در ادبیات مالی دارد به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادیشرکت می باشد که ممکن است از دو منبع ناشی شود: یکی ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت ودیگری رویه های افشای شرکت. منبع نخست را می توان به فرصت های رشد و منبع دوم را به عدم تقارناطلاعاتی مربوط دانست. از نظر سرمایه گذاران پیامدهای هر یک از دو منبع ...  بیشتر