گزارش های حسابداری
لحن مورداستفاده در گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیلگری الزامات استاندارد حسابرسی شماره700

معصومه شهسواری؛ محمدرضا عباسزاده؛ حمزه حصاری

دوره 19، شماره 76 ، اسفند 1401، ، صفحه 131-161

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.64696.2328

چکیده
  در پژوهش حاضر به رابطه اطلاعات کیفی گزارش حسابرس و کیفیت حسابداری پرداخته شده است. به‌طور خاص، رابطه لحن گزارش حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی (معیار کیفیت حسابرسی مبتنی بر ورودی فرآیند حسابرسی) با توجه به مفاهیم ریسک، ریسک تجاری صاحبکار و ریسک دادخواهی، مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های 360 سال-شرکت پذیرفته ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی

محمدرضا عباس زاده؛ مهدی صالحی؛ فرهاد نسیم طوسی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، ، صفحه 31-57

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.30865.1775

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس انجام شد. بدین منظور خوانایی 1202 گزارش حسابرس صادره طی سال‌های 1390 (پس از تجدید نظر در استاندارد حسابرسی 700) الی 1395 به کمک شاخص گانینگ فاگ اندازه‌گیری و تاثیر ویژگی‎های حسابرس و ویژگی‌های شرکت مورد رسیدگی بر آن با روش داده‌کاوی درخت تصمیم فازی، تحلیل کوواریانس و رگرسیون گام ...  بیشتر