تاثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه

سید احمد خلیفه سلطانی؛ سیمین خواجوی

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، ، صفحه 171-189

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4198

چکیده
  بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت ها هنگام نیاز به منابع، معمولا سرمایه را به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی،هزینه بر دانسته و بر بدهی اتکا می کنند. مخاطرات اخلاقی نوعی از عدم تقارن اطلاعاتی به شمار می رود وبر همین اساس نیز انتظار می رود با ساختار سرمایه ارتباط داشته باشد. هدف پژوهش جاری بررسی تاثیرمخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه است . برای ...  بیشتر