دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 1-212 
1. تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

صفحه 1-25

محسن خوش طینت؛ حامد فلاح جوشقانی


6. تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

صفحه 151-171

یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان


7. رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء

صفحه 173-212

حمید بداغی؛ حمیدرضا بزاززاده