ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیتهای مستقیم (مصوب 27/11/1380)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش عمبکرد اجرای ماده 272 ق.م.م. توسط حسابداران رسمی جهت بررسی وجود تفاوت معنادار بین درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط ماموران سازمان امور مالیاتی و درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابداران رسمی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این موضوع با استفاده از اطلاعات مستخرجه از پرونده های مالیاتی تعداد 462  شرکت که مودی اداره کل مالیات بر شرکتها یا اداره کل مودیان بزرگ تهران بوده اند، برای عملکرد سال 1381 لغایت 1383 بررسی شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون فرض درباره میانگین جامعه مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنادار بین درآمد مشمول تشخیصی توسط ماموران سازمان امور مالیاتی و درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابداران رسمی است. این در حالیست که نتایج آزمون منحصرا مربوط به شرکتهایی است که بین درآمد مشمول مالیات دوگروه نامبرده اختلاف وجود داشته است وشرکتهای زیادی نیز وجود داشته اند که درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابداران رسمی مورد قبول و پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Function of the Enforcement 272 Claus of the Direct Taxes Law

نویسندگان [English]

  • Jafar Babajani 1
  • Mohammad Javad Moradmand 2
چکیده [English]

In this research the function of the enforcement 272 clause of the  direct  taxes  law  by  the  CPAs  for  the  examination of the existing meaningful difference between the recognized income taxable by the officers of the fiscal affair organization and the recognized income taxable by the CPAs, has been evaluated.
This subject has been examined by the abstract information from the fiscal files related to 462 companies which have been the taxpayer of the inland revenue, for the function of the years of 1 381 to 1383.
The research hypothesis has been examined by the assumption of test concerning to average society.
The  results  of  the  research  are  demonstrative  of  the  existing meaningful difference between  the recognized taxable income by the  officers  of  the  fiscal  affair  organization  and  the  recognized taxable  income by the CPAs.
This is whereas the  results of  the  test  is  related  solely  to the companies   which   there   is   a   difference   between   the   taxable income   of   the  above-mentioned   groups   and   there  are   many companies  too,  which   their  recognized  taxable  income  by  the CPAs has been accepted by the fiscal affair organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxpayer
  • Fiscal officers
  • CPAs
  • Recognized tax
  • Direct taxes law