تببین عوامل موثر بر بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق وجود بازده غیرعادی در سهام شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر وجود بازده غیرعادی کوتاه مدت مثبت طی شش ماه پس از ورود به بورس اوراق بهادار در سهام شرکتهای نمونه میباشد. از بین هفت متغیر اندازه شرکت، افق زمانی پیش بینی سود، تغییرات سود، بازده بازار یک ماه قبل از عرضه سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، موسسه حسابرس و نوع صنعت، تنها دو متغیر اندازه شرکت به صورت معکوس و بازده بازار یک ماه قبل از عرضه سهام به صورت مستقیم با بازده غیرعادی در رابطه بودند؛ امابه طور کلی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که هر هفت متغیر مستقل به طور همزمان توانایی توجیه کنندگی تقریبل 20 درصدی  بازده غیرعادی کوتاه مدت را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effective Factors on Short Term Abnormal Rate of Return of New Companies' Stock: In Case of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nikbakht 1
  • Mohammad Reza Asgari 2
  • Hamidreza Ganji 2
  • Arash Tahriri 2
چکیده [English]

In this study the existence of abnormal return and its effective factors were examined. The results show that there is positive short term abnormal return during six month after the acceptance of sampled corporations in exchange. Among seven variable s; Size, Horizon, Coefficient of Variances, Stock Market Return one month  before the offering of stock , Audit Firm  and  Industry Type,  only  Size  (reversely)  and  Stock  Market  Return  (directly) had  a  relation  with  abnormal   return;  however,   multi  variable regression  analyses  demonstrated   that  al l  of  the  variables  can simultaneously justify just around 20% of abnormal return.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial public offering
  • Short term abnormal return
  • regression
  • Correlation