دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 1-170