دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 1-171 
2. تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام

صفحه 27-59

یحیی حساس یگانه؛ سارا یعقوبی منش