ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عملکرد واحدهای اقتصادی براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری میشوند. از این رو، عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قمداد میگردد. این ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان میدهد. برخی از بنگاه های اقتصادی در دهه های اخیر، تکنیک های متنوعی را براساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد به کار بسته اند، اما تعداد محدودی از آنان از اثربخشی فرایندهای ارزیابی سازمان خود رضایت دارند. با توجه به اتکای قابل توجه سازمان بورس اوراق بهادار تهران به داده های حسابداری، در این مقاله، نتایج تحقیقی ارائه میشود که در آن، نتایج رویکردهای مورد عمل جهت تصمیم گیری با رویکرد حسابداری مقایسه و با استفاده از آزمون های آماری مشخص میگردد که رابطه ای بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شکرت ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation among Different Approaches of Financial Measurement of Firms

نویسندگان [English]

  • Hamid Khaleghi Moghoddam
  • Farokh Barzideh
چکیده [English]

With regard to the goals (efficiency) and objectives (effectiveness) the performance of entities is measured.
Therefore, measuring performance can be considered proper criteria showing the achievement of goals and objectives. This paper enables the firms, all kind to determine how far they have been successful (in achieving the goals and objectives). During the last decades the firms have used different approaches and technics in measuring the performances. But, a very few of them are satisfied with the effectiveness of the process of assessments.
This article tries to compare  the  results  of  other  approaches with the aim of enabling the users of financial statements make reasonable decisions; it deserves to note that Tehran stock exchange is looking for a reliable  measure for  assessing the accounting information.
Also in this paper attempts has been made to show there is no realizable relation between the different approaches in measuring the performance of the companies.