شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت های تولیدی استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

اطلاعات یک ثروت است و مانند هر کالای با ارزشی، سودمندی و مزیت به همراه دارد. از این رو، داشتن اطلاعات مفید مستلزم صرف هزینه است و برای حفظ این ثروت باید ابزارهای لازم آن مهیا شود و نظام مناسبی تدوین گردد. در دنیای رو به رشد و تحول، کسی موفق است که در زمان لازم، مربوط ترین و قابل اتکاءترین اطلاعات را در اختیار داشته باشد و برای تصمیم گیری به کار بندد. پیشرفتها و تحولات گسترده در عرصه های مختلف صنعت و تجارت به ویژه در زمینه های فناوری اطلاعات، حسابداری و همچنین تعامل میان آنها ایجاب میکند که همواره بین آنها هماهنگی مناسبی وجود داشته باشد و در طراحی و توسعه آنها دیدگاههای سیستمی حاکم گردد.
این تحقیق به شناسایی موانع توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکتهای تولیدی استان خوزستان پرداخته است. بدین منظور شش عامل به عنوان موانع موثر در توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت های مورد مطالعه بررسی گردیده و هریک از این عوامل در قالب یک فرضیه آزمون شده است. نتایج حاصل حاکی از این است که عدم استفاده مدیران از اطلاعات، عدم آگاهی مدیران از قابلیت های سیستمهای رایانه ای، پایین بودن مهارتهای حسابداران در استفاده از قابلیت های رایانه، پایین بودن دانش حسابداری متخصصان رایانه و عدم توصیه استانداردهای حرفه در زمینه سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای مانع توسعه سیستمهای مذکور شده ولی بالا بودن هزینه های طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای مانعی برای توسعه آن نبوده است. همچنین داده های تحقیق با توجه به میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه کار پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفته و آزمون های آماری نشان میدهد که بین میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه کار آزمون شوندگان با ادراک آنها از موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Developmental Constraints in Computer-assisted Accounting Information Systems

نویسندگان [English]

  • S. H. Sajady 1
  • S. M. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 2
چکیده [English]

This research is seen to have been embarked on to specify developmental obstacles in the computer assisted Accounting in Formation Systems (AIS) in productive centers of Kuzistan province. Accordingly, six factors which have been tested as hypothesis regarding the deterring as hypothesis regarding the deterring constraints in the so - called companies have been inquisitively reviewed. As a result uninformed management lack of awareness with computer system potentialities, unstandardized accounting knowledge of experts. Lack of professional standards in the domain of computer - assisted information systems are detected as serious deterrents to the system in question. But, the high cost of designing information system for accounting is not accounted for to dramatically impede the prospective developments.