دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 1-177 
4. بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود

صفحه 83-104

غلامرضا سلیمانی امیری؛ نرگس گودرزی


6. عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد

صفحه 125-145

مهدی مرادزاده فرد؛ مرتضی عدل زاده؛ مریم فرج زاده؛ صدیقه عظیمی