بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت با محافظه کاری حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام خمینی

2 دانشگاه آزاد قزوین

چکیده


هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت با محافظه کاری
حسابداری است. تأمین کنندگان و مشتریان برای حفظ منافع خود سعی می کنند شرکت ها را به اعمال سطح
محافظه کاری بالاتری در گزارشگری مالی ترغیب کنند؛ از طرفی، شرکت ها تمایل دارند در مقابل تقاضای
حسابداری محافظه کارانه از سوی تأمین کنندگان و مشتریان مقاومت کنند. در صورتی که شرکت ها از توان چانه
زنی بالاتری نسبت به تأمین کنندگان و مشتریان برخوردار باشند، در مقابل تقاضای حسابداری محافظه کارانه از
سوی آنان حساسیت کمتری نشان خواهند داد؛ در غیر اینصورت، شرکت ها ناگزیر هستند سیاست های
محافظه کارانه بیشتری را در گزارشگری مالی خود اعمال کنند. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از طلاعات
مربوط به داده های 6281 سال شرکت طی دوره 6926 6931 حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان - -
محافظه کاری حسابداری با توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت است. همچنین، طبق نتایج بدست
آمده مشخص گردید، وابستگی شرکت ها به مواد اولیه و دریافت خدمات پس از فروش با کیفیت تر از
تولیدکنندگان کالاهای بادوام باعث کاهش توان چانه زنی شرکت شده و افزایش سطح محافظه کاری در
گزارشگری مالی را در پی خواهد داشت؛ بعلاوه، اگر شرکت در صنعتی فعالیت کند که دارای موانع بالایی برای
ورود باشد، توان چانه زنی شرکت افزایش یافته و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی کاهش می یابد. به طور
کل نتایج مزبور بیانگر این است که تأمین کنندگان و مشتریانی که نسبت به شرکت از توان چانه زنی بالاتری
برخوردار هستند، این توانایی را دارند که شرایط مبادله را به شرکت تحمیل کنند و در این وضعیت، شرکت ها
نسبت به تقاضای حسابداری محافظه کارانه از جانب آنان حساسیت بیشتری نشان خواهند داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Bargaining Power of Suppliers and Customers and Accounting Conservatism

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • Saeed Gholami roocheh 2
چکیده [English]

The purpose of this research is the consideration of the relation between suppliers' and customers' bargaining power and accounting conservatism. In this research it is expressed that in order to protect their interest, the suppliers and customers try to appreciate Firms to increase conservatism in financial reporting. Instead, the Firms try to withstand to demand of suppliers and customers for accounting conservatism, because of inappropriate image of company shown by conservatism. If the company has more power of bargaining than suppliers and customers, then it will have less sensitivity against suppliers' and customers' demand of accounting conservatism. Otherwise the company has to use more conservatism policies in its financial reporting. Empirical analysis uses data from the 1826 Firms-year during the period 1381 to 1390 indicate that there are significant positive relationship between the bargaining power of suppliers and customers with accounting conservatism. Also, the results revealed, the company's dependence on raw materials and the quality of after-sale services durable goods producers to reduce the bargaining power of the company and increase the conservatives in the aftermath of the financial reporting will have; In addition, the company's industrial activities that have high barriers to entry, the bargaining power of firms increases and decreases the level of conservatism of financial reporting. Overall, the results indicated that the company's suppliers and customers who have higher bargaining power, Companies have the ability to dictate the terms of trade, and in this situation, conservative accounting firms to demand from them will be more sensitive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Conservatism
  • Customer Bargaining Power
  • Supplier Bargaining Power
بخشی، لطفعلی، )بهار 1322 ( اندازه گیری تمرکز در صنعت سیمان ایرا ، ن فصلنامه تحقیقنامه
- .55 11 : بازرگانی، شماره 21
.2 ) پورحیدری، امید و غفارلو ، عباس، )تابستان 1311 بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی
محصولات و محافظه کاری مشروط حسابدار ، ی فصلنامه تحقیق های حسابداری مالی، شماره
.41 :12
.3 ) خدامرادی، سعید، جمالی، علی، ابراهیمی، عباس و افخمی، عادل، )پاییز 1310 مدلی برای
بررسی رقابت پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر بر اساس منطق فازی: به
: کارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن هرفیندال، فصلنامه تحقیقنامه بازرگانی، شماره 10
- .101 134
.4 رضازاده، جواد و عبدالله، آزاد، )زمستان 1325 ( رابطهی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه
.20 : کاری در گزارشگری مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15 ، شماره 54
.5 کردستانی، غلامرضا و امیربیگی لنگرودی، حبیب، )بهار 1321 ( محافظه کاری در گزارشگری
.122 : مالی و پیامدهای اقتصادی آن، حسابرس، شماره 42
.1 پورتر، مایکل. ) 1324 (. استراتژی رقابتی: تکنیک های تحلیل صنعت و رقب.ا )مجیدی،جهانگیر و
.) مهرپویا،عباس( محل نشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا ) 1112
.5 مهرانی، کاوه، وافی ثانی، جلالو حلاج، محمد، )بهار 1321 (، رابطه ی قراردادهای بدهی و
اندازه ی شرکت با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
- .15 112 : بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 51
8. Banerjee, S., Dasgupta, S., Kim, Y., 2008. Buyer-supplier relationships and the stakeholder theory of capital structure. Journal of Finance 63, 2507-2552.
9. Bowen R., Ducharme, L., Shores. D., 1995. Stakeholders’ implicit claims and accounting method choice. Journal of Accounting and Economics 20, 255-295.
10. Dhaliwal, D. and Huang, SH. And Khurana, I.K. and Pereira. R. (2008) Product Market Competition and Accounting Conservatism. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1266754
03 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 03 ، پائیز 2031
11. Fee, C.E., Thomas, S., 2004. Sources of gains in horizontal mergers: Evidence from customer, supplier, and rival firms. Journal of Financial Economics 74, 423-460.
12. Iatridis, G.E (2011). Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional conservatism. International Review of Financial Analysis. 20 (2011) 88–102
13. Galbraith, J.K., 1952. American capitalism, the concept of countervailing power, Boston: Houghton Mifflin Co.
14. Givoly, D., Hayn, C., 2000. The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial accounting become more conservative? Journal of Accounting and Economics 29, 287-320.
15. Kai Wai Hui., Sandy Klasa., P. Eric Yeung.2011. Corporate suppliers and customers and accounting conservatism. Journal of Accounting Economics 53, 115-135.
16. Lustgarten, S., 1975. The impact of buyer concentration in manufacturing industries. Review of Economics and Statistics, 125-132.
17. Perry, M., 1989. Vertical integration: Determinants and effects. In R. Schmalensee and R. Willig, eds ,. Handbook of industrial organization, New York: North-Holland.
18. Porter, M., 1980. Competitive strategy. New York: Free Press.
19. Schumacher, U., 1991. Buyer structure and seller performance in U.S.
manufacturing industries. Review of Economics and Statistics 73, 277-284.
20. Snyder, C.M., 1996. A dynamic theory of countervailing power. Rand Journal of Economics 27, 747-769.
21. Titman, S., Wessels, R., 1988. The determinants of capital structure choice. Journal of Finance 43, 1-19