چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند تحلیل شبکه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

معیارها ادبیات موجود را بررسی کرده و معیارهای موردنظر استخراج شدهاند. سپس به منظور رتبهبندی
معیارها از پرسشنامهای جهت تعیین روابط موجود میان معیارها استفاده میشود. این پرسشنامه توسط
مدیران صندوقهای سرمایهگذاری پاسخ داده شده است. به منظور تعیین این روابط از تکنیک دیماتل
استفاده شد. پس از اینکه روابط میان معیارها مشخص شد، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای
معیارها رتبه بندی و پس از آن 05 شرکت که از لحاظ نقدینگی جز 05 شرکت برتر بورس در طی
سال های 50 تا 58 بودهاند را انتخاب و معیارهای مورد مطالعه برای این شرکتها را محاسبه و بهوسیله
روش تاپسیس شرکتها را رتبهبندی نموده و با استفاده از 05 شرکت اول سبد سهامی تشکیل میشود.
بازدهی سبد سهام 05 سهمی پیشنهادی با میانگین بازدهی سبد 05 سهمی مقایسه و با استفاده از شاخص
شارپ نشان داده شد که مدل پیشنهادی به نحوی میتواند تکمیل کننده نظرات تصمیم گیرندگان در
طراحی سبد سهام مورد نظرشان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Selection by DEMATEL and Analytic Network Process

نویسندگان [English]

  • Farokh Barzideh
  • Mohamad taghi Taghvifard
  • Fatemeh Zamanian
چکیده [English]

This article is seeking to provide a proper model for selecting portfolio. To do that, first we should studied literature to discover suitable criteria. Then we have used a questionnaire for determining criteria's relationships to rank them. Managers of mutual fund asked to answer this questionnaire. To determine these relationships, we used DEMATEL technique. After that, these criteria were ranked by using Analytic Network Process. Thus, 50 companies with more cash in market between1385-1389 were chosen to assess these criteria. These companies were ranked by TOPSIS and a portfolio selected with the top 30. Return of portfolio consist of 30 companies had compared with the average return of portfolio consist of 50 stock and was shown by Sharp Index that the proposed model can be useful for managers in their portfolio selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Network Process
  • DEMATEL
  • TOPSIS
  • Portfolio
ابرزی، مهدی.، سامتی، مرتضی.، و دلبری، مهدی. ) 71 (. کاربرد مدل فرایند تحلیل سلسله
مراتبی در تعیین معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهرا . ن مجله برنامه
- .27 0 ، و بودجه شماره 88
.2 افضلی، سید مهدی. ) 1073 (. ارتباط بین ساختار سرمایه و ضریب قیمت به سو.د تهران:
پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
.0 بناکار، محمدهادی.، شریعت پناهی، مجید.، و امیری، مقصود. ) 73 (. انتخاب سبد سهام بهینه با
- .26 7 استفاده از تصمیم گیری چند معیار.ه فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 1، 1
.6 پارساییان، علی. جهانخانی، علی. ) 1087 (. بورس اوراق بهادار. تهران: دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران.
.7 تهرانی، رضا. ) 1072 (. مدیریت سرمایه گذاری. تهران: نگاه دانش.
.1 تهرانی رضا، مدرس احمد، تحریری آرش. ) 1073 (. ارزیابی تاثیر استفاده از شاخصهای
-20 ، تحلیل تکنیکی بر بازده سهامدارا . ن نشریه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران شماره 32
.61
.8 داموداران، آسوات. ) 1077 (. ارزشگذاری سهام. )شرکت تامین سرمایه امین، مترجم( تهران:
انتشارات کیهان.
.7 دامودران، آسوات. ) 1033 (. نیمه پنهان ارزشگذاری. )پیام. حنفی زارده،مترجم( تهران:
انتشارات ترمه.
.3 راس، استفان. ) 1077 (. مدیریت مالی نوین. )علی. جهانخانی، و مجتبی. شوری، مترجم(
تهران: سمت.
.13 راعی رضا، تلنگی .) احمد. ) 1070 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته . تهران : سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا هها)سمت(
.11 راعی، رضا، و سعیدی، علی. ) 1077 (. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران:
انتشارات سمت.
.12 راعی، رضا.، و علی بیگی، هدایت. ) 1073 (. بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از روش
. حرکت تجمعی ذرا . ت تحقیقات مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 26
.10 زارع مهرجردی، یحیی، مهدوی جعفری، فاطمه، و .) نظریان،راحله) 1073 انتخاب پرتفولیو در
شرکت برق منطقه ای بر اساس فرایند تحلیل شبکه . بیست و ششمین کنفرانس بین المللی
برق ، .
چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از...... 923
.16 سرمد، زهره . ، بازرگان، عباس . ، و حجازی،الهه . .)1071( روش های تحقیق در علوم رفتاری . تهران : انتشارات آگه .
.17 سوخکیان، م، ولی پور، ه و فیاضی، ل. ) 1073 (. روش چند معیاره برای انتخاب سهام در
بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای مال . ی مجله مهندسی مالی و مدیریت
- . پرتفوی، شماره پنجم، 07 70
.11 سهمانی اصل، علی. ) 1077 (. متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر ضریب P/E . تهران:
رساله دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
.18 شاه علیزاده، محمد.، و معماریانی، عزیزالله. ) 1072 (. چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با
. اهداف چندگان . ه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 71
.17 شریعت پناهی، سید مجید. ) 1077 (. مدیریت سرمایه گذاری. تهران: نگاه دانش.
.13 شهر آبادی، ابوالفضل.، و بشیری، ندا. ) 1073 (. مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق
بهادار. تهران: سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
.23 صالحی، امید. ) 1078 (. الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی سازه های مرکب. تهران:
انتشارات عابد.
.21 صمدی، سعید. ) 1073 (. کاربرد بهره گیری از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهرا . ن
- . مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ، 128 126
.22 عالم تبریز، اکبر.، افشاری، محمدعلی.، ملکی، محمدحسن.، محمدی، جواد.، و سیاهکالی
مردای، ج. ) 73 (. انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی، اریما –
و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهرا . ن اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و
- . کارآفرینی، 13 1
.20 کرگز، منصور.، عباسی، ابراهیم.، و مقدسی، مطهره. ) 1073 (. انتخاب و بهینه سازی سبد سهام
با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس تعاریف متفاوتی از ریس . ک فصلنامه مدیریت صنعتی
دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی .
.26 کریمی، مریم. )شهریور 1071 (. بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل ارزش در معرض
خطر VAR در بورس اوراق بهادار تهران. تهران: دانشگاه الزهرا.
.27 مک ناب، دیوید . )1033( . روش های تحقیق کمی و کیفی)رضا . واعظی،و محمدصادق .
آزمندیان، ) تهران : انتشارات صفار - اشراقی .
.21 مهرانی، ک.، مهرانی، ک.، و میرصانعی، ر. ا. ) 1073 (. ارزشیابی سهام )روش ها و مدل ها(.
)ص. 63 (. در تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
611 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 93 ، پائیز 6931
.28 هاشمی نسب، مریم . ارائه راهکار برای طراحی ساختار هولوگرافیک. پایان نامه
. کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی 63
28. Edirisinghe, N., & Zhang, x. (2007). Generalized DEA model of fundamental analysis and its application to portfolio optimization. Journal of Banking & Finance , 3312.
29. Frank Reilly, K. B. (2002). Investment analysis and portfolio management. Ohio: Australia ; Mason
30. Hakyeon Lee, Chulhyun Kim, Yongtae Park. 2010, Evaluation and management of new service concepts: An ANP-based portfolio approach, Computers & Industrial Engineering.
31. Jerry ho, w. r., lung tsai, c., tzeng, g. h., & fang, s. k. (2011). combined DEMATELtechnique with a novel MCDM model for exploring portfolio selection based on CAPM. expert systems with applications , 16-24.
32. Lee. (2009). Applying artificial neural networks to portfolio selection: empirical study in taiwan stock market. DissertationPresented to theGraduate Faculty of the Marshall Goldsmith School of Management Alliant International University , 26.
33. Lee, W.-S. (2009). Financial Investment Strategy by DEMATEL and Analytic Network Process. Graduate Student, Department of Business and Entrepreneurial Management Kainan University , 4 و 5.
34. Lee, W.-S., Huang, A. Y., Chen, C.-C., & Cheng, C.-M. (2008). Financial Investment Strategy by DEMATEL and Analytic Network Process. Yuan Ze University , 1-32.
35. Marshall, B., & Cahan, R. (2005). Is technicalanalysis profitable on a stock market which has characteristics that suggest it may be inefficient? Research in International Business and Finance , 384-398.
36. Murphy, j. j. (1999). technical analysis of the financial markets. newyork NYIF , 16.
37. Samaras, G., Matsatsinis, N., & Zopounidis, C. (2008). A multicriteria DSS for stock evaluation using fundamental analysis. European Journal of Operational Research , 1380-1401.
38. Siskos, Y., Zopounidis, C., & Pouliezos. (1994). An integrated DSS for financing firms by an industrial development bank in Greece. Decision Support Systems, Volume 12, Issue 2 , 151-168.