بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

با توجه به اینکه میزان سود تقسیمی یکی از عوامل اثرگذار و نهایی در تصمیمگیری سرمایهگذاران میباشد،
سیاست تقسیم سود شرکتها به عنوان تعیینکننده میزان تقسیم سود، در میان عوامل موثر بر تصمیمگیری نقش
پررنگی در تصمیمات سرمایهگذاری افراد خواهد داشت. ویژگیهای رفتاری سرمایهگذاران به دلیل اثری که بر
تصمیم آنها میگذارد، بر سیاست تقسیم سود شرکتها نیز اثرگذار است. این ویژگیهای رفتاری دامنه گسترده-
ای را شامل می شود که در این پژوهش، تعدادی از آنها بررسی میگردد. در این پژوهش سعی بر آن است که با
اندازه گیری میزان صبوربودن و زیانگریزی سهامداران، رابطه این رفتارها با سیاست تقسیم سود بررسی شود.
داده های موردنیاز برای انجام تحقیق حاضر، از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای 77
شرکت، در یک دوره 5 ساله از 6831 تا 6831 جمع آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های ضریب
همبستگی و رگرسیون چندگانه بررسی شد. در نهایت رابطه معناداری میان صبور بودن و سیاست تقسیم سود بر
اساس شاخص تاریخ شروع پرداخت سود و شاخص میزان تعدیل سود یافت نشد. از سوی دیگر رابطه بین نسبت
تقسیم سود و شاخص رشد سود شرکت، معنادار اما معکوس میباشد. در نتیجه بر اساس معیار شاخص رشد سود
شرکت، رابطه معناداری بین سیاست تقسیم سود و زیانگریزی سهامداران وجود دارد. اما بر اساس شاخص
ریسک بازار رابطه معناداری میان زیانگریزی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران یافت نشد.
سیاست تقسیم سود، مالی رفتاری، سهامداران صبور، سهامداران زیان گریز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral Foundations of Dividend Policy

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Soleimani Amiri
  • Narges Goodarzi
چکیده [English]

As the amount of dividend is one of the effective and final factors in investor decision making, dividend policy of companies that decides the amount of dividend, could play a very important role in making decisions. Dividend policy is reciprocally influenced by individual behavioral specifications. These specifications have an extensive coverage from which a few has been selected for this study. By measuring limits of patience and loss aversion of shareholders this study is trying to analyze their relations with companies’ dividend policy.
The necessary data for trial assumptions, belonging to 77 companies for a period of 5 years between 1386-90, has been collected from Tehran stock exchange data base .the relation between variables have been examined by testing correlation coefficients and multiple regressions. Study shows there is no meaningful relation among percentage of dividend and stockholders patience, based on effecting date of dividend payment measurement and the amount of adjusted earnings per share measurement of companies accepted in Tehran stock exchange. On the other hand relation between dividend ratio percentage and measurement of companies profit growth is meaningful but to the contrary. So based on index of companies profit growth, a meaningful relation exists between payable dividend policy and loss aversion of shareholders. According to the market risk measurement, has no meaningful relation between loss aversion and dividend policy.
 Dividend Policy, Behavioral Finance, Patient Shareholders, Loss Averse Shareholders.
 Assistant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Policy
  • Behavioral Finance
  • Patient Shareholders
  • Loss Averse Shareholders. Assistant
.1 ابراهیم نژاد، علی، شهریاری، شروین ) 1931 (، روزنامه دنیای اقتصاد، بررسی الگوهای رفتاری
. سرمایه گذاران و ارائه نمونه های عینی، رفتارشناسی بازار سهام، ص 11
.2 بدری، احمد، صادقی، محسن ) 1931 (، "بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر بازدهی، نوسان
پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران"، پیام مدیری ، ت شماره 11 و 13 ، ص
- .55 39
.9 بورس اوراق بهادار تهران، معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار ) 1933 (، "گزارش
آسیب شناسی سیاست تقسیم سود ) DPS .")
.1 خاکی، غلامرضا ) 1931 (، روش تحقیق در مدیریت، نشر بازتاب، چاپ سوم.
.5 دهقانی، عبدالمجید، ) 1931 (، "عوامل روانی تآثیرگذار بر سرمایه گذاری در بورس"، ماهنامه
- . تدبی ، ر شماره 131 ، صص 11 11
.1 سلیمانی، غلامرضا، گودرزی، نرگس، زراعتی، لیلا ) 1931 (، "حسابداری ذهنی و رابطه آن با
- . مدیریت پورتفوی"، فصلنامه پژوهش حسابدار ، ی شماره 1، ص 129 191
.1 کرمی، غلامرضا، مهرانی، ساسان و اسکندر، هدی ) 1933 (، "بررسی تئوری نمایندگی و تئوری
علامت دهی در سیاست های تقسیم سود: نقش سرمایه گذاران نهادی"، پیشرفت های حسابدار ، ی
- . 53 ، صص 113 192 / ش 9
.3 واندا والاس ) 1931 (، "نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارت"، مترجم:
حامی امیر اصلانی، نشریه 153 سازمان حسابرسی، چاپ دوم .
9. Bae, S.C., Chang, K., Kang, E. (2010), “in press. Culture, Corporate Governance, and Dividend Policy: International Evidence”, J. Financ. Res. 35.
10. Baker, H.K., Powel, G.E. & Viet, E.T. (2002), “Revisiting the dividend puzzle. Do all of the pieces now fit?” Review of Financial Economics, 11:241– 261.
11. BARBERIS, N. & HUANG, M. (2001), “Mental Accounting, Loss Aversion, and Individual Stock Returns”, THE JOURNAL OF FINANCE • VOL. LVI, NO. 4.
12. Barman, GP (2008), “An Evaluation of How Dividend Polices Impact on The Share. Value of Selected Companies”, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Magister Technologiae: Cost and Management Accounting at the Nelson Mandela Metropolitan University.
13. Becker, G. S. & Mulligan, C. B. (1997), `The endogenous determination of
time preference', The Quarterly Journal of Economics 112(3), 729-758.
14. Breuer, W., Hens, T., Salzmann, AJ. & Wang,M. (2010), “Time Preferences, Culture, and Household Debt Maturity Choice”, Working
298 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 93 ، پائیز 2931
Paper, National Centre of Competence in Research Financial Valuation and Risk Management , No. 674.
15. Chen, H., Ng, S. & Rao, A. R. (2005), `Cultural di_erences in consumer
impatience', Journal of Marketing Research 42, 291-301.
16. DeAngelo, H.; L. DeAngelo; & D.J. Skinner. (2000), “Special Dividends and the Evolution of Dividend Signaling.” Journal of Financial Economics 57, no. 3: 309–354.
17. G Haldane, Andrew (2010), “Patience and Finance”, speech to be presented on 9 September 2010 at the Oxford China Business Forum, Beijing.
18. Lease, R.C., John, K., Kalay, A., Loewenstein, U. & Sarig, O.H. (2000), “Dividend Policy: Its Impact on Firm Value”, Boston: Harvard Business School Press.
19. Wang, M., Rieger, M., Hens, T., (2009), “An International Survey on Time Discounting”, Working Paper, University of Zurich