داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور سمت / سازمان
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
حمیده اثنی عشری استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی احمدی
غلامحسین اسدی دانشیارگروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
هدی اسکندر استادیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
قربان اسکندری دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
عباس افلاطونی دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا همدان
میثم امیری استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
رافیک باغومیان عضو هیأت علمی/دانشگاه شهید بهشتی
بهروز باقری دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
موسی بزرگ اصل دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
قاسم بولو دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
پرویز پیری دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ارومیه
مسلم پیمانی عضو هیات علمی / دانشگاه علامه طباطبایی
امید پورحیدری استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
ال ناز تجویدی استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
آرش تحریری استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
مرضیه توحیدی نژاد دانش آموخته گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
مظفر جمالیان پور استادیارگروه حسابداری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
پری چالاکی استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ارومیه
یحیی حساس یگانه استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
سیدعلی حسینی عضو هیأت علمی/دانشگاه الزهرا
حمید حقیقت دانشیار گروه حسابداری دانشگاه امام خمینی قزوین
عبدالخالق خنکا عضو هیات علمی حسابداری
شکراله خواجوی هیأت علمی دانشگاه شیراز
محسن خوش طینت عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خاتم
رضا داغانی management and accounting , TMU ,faculty
زهرا دیانتی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی
حمزه دیدار استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه
محسن دستگیر استاد باز نشسته دانشگاه اهواز و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اصفهان
علی رحمانی استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهراء
نظام الدین رحیمیان استادیار گروه حسابداری دانشگاه خاتم
منصور غلی رحیمی باغ ابریشمی استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارشاد دماوند
جواد رضازاده دانشیار/دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
علیرضا رهروی دستجردی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
سحر سپاسی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین ستایش استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز
ولی اله سیف
محمدجواد سلیمی استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
صابر شعری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
جواد شکرخواه دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
امیر عباس صاحبقرانی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
روح اله صدیقی استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
محمدحسین صفرزاده استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران
احمد عبداللهی استاد
مرتضی عدل‌زاده دانش آموخته گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
محمد عرب‌مازار یزدی دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
حسین فخاری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
حسن فرج‌زاده دهکردی استادیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی
روح اله فرهادی استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
داریوش فروغی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
محمد حسین قائمی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
غلامرضا کردستانی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمود لنگری
فخرالدین محمدرضایی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
آزاده مداحی استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا
محمد مرادی گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی مرادزاده فرد دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد مرفوع استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
شهناز مشایخ دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء
بیتا مشایخی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران
اسفندیار ملکیان عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران
وحید منتی استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
فردین منصوری استادیار گروه حسابداری، مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
غلامرضا منصورفر استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه
کیهان مهام استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محمد مهدی نادری نورعینی استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مهدی ناظمی اردکانی استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد
محمدرضا نیکبخت عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی نیک روش دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی