مدیر مسئول


جواد شکرخواه دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران

َحسابداری

سردبیر


جعفر باباجانی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


قاسم بولو دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محمد عرب مازار دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


امید پور حیدری استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


رضوان حجازی استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه الزهرا

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


جعفر باباجانی استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


زهرا دیانتی دیلمی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین ستایش استاد حسابداری دانشگاه شیراز ،شیراز ، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


جواد شکرخواه دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حمید پورجلالی استاد حسابداری دانشگاه هاوایی

حسابداری بین الملل ، مالی ، مدیریت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسن یزدی فر استاد حسابداری دانشگاه بورمونث انگلستان

حسابداری،مالی،اقتصاد

مدیر داخلی


ماندانا طاهری استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری

مدیر اجرایی


ویدا طبیب نیا مدیر گروه پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

علم اطلاعات و دانش شناسی

ویراستار انگلیسی


هیوا رستگار مقدم دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری