نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری گروه مالی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه در مقابل  اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند، مفید باشند. از طرف  دیگراجتناب و فرار مالیاتی شرکت ها بعنوان یک مسأله و نگرانی در جامعه تلقی می شود و جامعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا شرکتها و افراد مالیات عادلانه خود را در قبال هزینه هایی اجتماعی که برایشان صرف می شود پرداخت می نمایند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری متشکل از 164 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1383 لغایت 1394 می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباطی معنی دار  بین مسئولیت اجتماعی و هزینه های مدیریت مالیات  شرکت با اجتناب و فرار مالیاتی می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Impact of Corporate Social responsibility And Tax Management costs on Avoidance And Tax Evasion

نویسندگان [English]

  • Yahya Hasas Yeghaneh 1
  • Shahrouz Rezaei 2

1 Profesoor of Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran.(

2 PH.D Student of Financial Management, Allameh Tabataba'i university,Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, Commercial units are expected not only to increase their profits, but also to respond to the community, and to be useful to the community that interacts with it. On the other hand, The avoidance and tax evasion of companies are considered as a matter of concern in society, and society Looking for the answer the question of whether companies and individuals pay their fair tax on social costs that are spent on them. The. The instruments used in this research are documents and financial information of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange.The statistical sample consists of 164 companies admitted to the stock exchange during the period from 2004 to 2015. The results of the research show a significant relationship between corporate social responsibility and tax management costs on avoiding tax evasion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social responsibility
  • Tax Management costs
  • Tax
  • Tax Avoidance
  • Tax Evasion
باباجانی،جعفرو عبدی ، مجید. " رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکتها "، پژوهشهای حسابداری مالی، شماره 5 ، صص65-86
برزگر، قدرت اله،(1393)." محرک ها و تعیین کننده های گزارشگری و افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها درایران با رویکرد ساختار حاکمیت شرکتی و ارتباط آن با عملکرد "رساله دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، رشته حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
پورحیدری، امید وسروستانی، امیر(1392)." شناسایی وتبیین عوامل موثر بر مدیریت مالیات". مجله دانش حسابداری، ش4،  صص89-
حساس یگانه، یحیی(1385). |"حاکمیت(راهبری) شرکتی و پاسخگویی" کتاب مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران
دیانت پی، حمید. مولائی فر، فرحناز و افتخاریان، الهام.(1392)"روشهای ارتقای تمکین مالیاتی و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی". تحقیقنامه مالیات، سال هفدهم، شماره ششم، پیاپی 54
شعری آناقیر، صابر، حساس یگانه، یحیی، سدیدی، مهدی و نره ئی، بنیامین " ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 13، شماره 52، زمستان 1395
صفرزاده، محمد حسین و طاووسی، ساجده " رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته " فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ، دوره 14، شماره 53، بهار 1396
  مهرانی، ساسان و سیدی ، سیدجلال (1393)" بررسی تاثیر مالیات بر درآمد و حسابداری محافظه کارانه بر اجتناب مالیاتی شرکتها "  فصلنامه علمی تحقیقی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، شماره دهم.
موسوی جهرمی، یگانه، طهماسبی بلداجی، فرهاد، خاکی، نرگس (1388)" اجتناب مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده: مدل نظری" پژوهشنامه مالیات، شماره پنجم، پیاپی 53، صص 27-38.
Areyel ,S &Eskon, N., 2008. Long-run corporate tax avoidance. Account. Rev. 83, 61–82.
Carroll, R., Joulfaian, D., 2005. Taxes and corporate giving to charity. Public Finance Rev. 33, 300–317.
Céspedes, J.; González, M.; and C. A. Molina (2010). “Ownership and Capital Structure in Latin America”, Journal of Business Research, ol. 63, No. 3, pp. 248-254
Chandler, David, Werther, wiliam B, strategic Corporate SocialResponsibility, Sage publications, California, 2006.
Fatma, B. M. and G. Chichti (2011).“Interactions between Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance: Three Stage Least Square Simultaneous Model Approach”, Journal of Management Research , Vol. 3, No. 2, pp. 1-34
Desai, M.A. and Dharmapala, D. 2006. Corporate tax avoidance and high powered incentives. Journal of Financial Economics 79: p.145-179.
Desai, M.A., Dyck, A., Zingales, L., 2007. Theft and taxation. J. Financ. Econ. 84, 591–623.
Gillan, S.G. and Starks, L.T.(2003). "A Survey of Shareholder Activism: Motivation and Empirical Evidence". Contemporary Finance Digest, 10-38.
Gupta, S., and Newberry, K.(1997).” Determinants of the variability in corporate effective tax rate:Evidence from longitudinal data” , Journal of Accounting and Public Policy , Vol.16, No 1, pp. 1-39.
Hanlon, M., Heitzman, S., 2010. Review of tax research. J. Account. Econ.50,127–178.
Hairul Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihu*, Siti Normala Sheikh Obid.Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects.International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.Procedia - Social and Behavioral Sciences 164 ( 2014 ) 150 – 160
Hoi, C, Wu,Q, Zhang,H, (2013).” Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities” Accounting Review, Forthcoming, SSRN.
Huseynov,F,& K. Klamm,B(2012), Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility
Kim,T, Limpaphayom,K,. (2007).The relation between national cultural dimensions and tax evasion. Int Account Auditing Taxation. 16.131–47.
Margaritis, D. and M. Psillaki (2010). “Capital Structure, Equity Ownership and Firm Performance”,Journal of Banking and Finance, Vol. 34, No. 3, pp. 621-632.
Minnick, K., Noga, T., 2010. Do corporate governance characteristics influence tax management? J. Corp. Finance 16, 703–718.
Rego, S. (2003). “Tax avoidance activities of U.S.multinational corporations” Contemporary Accounting Research, 20 (4): 805–833.
Rubin A(2007). "Ownership Level, Ownership Concentration and Liquidity". Journal of Financial Markets ؛ 10(3): 219–248.
Watson , L,(2015),” Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Earnings Performance” Journal of the American Taxation Association, Forthcoming Fall 2015, Vol. 37, No. 2, pp. 1-21.
Wilson, R.J. (2009), An Examination of Corporate Tax Shelter Participants. The Accounting Review, 84, 969-999.