نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها و بازده آتی سهام است. اقلام تعهدی به دلیل ماهیت برآوردی آن دارای پایداری کمتری نسبت به جریان‎های نقدی است، لذا بر بازده اثر گذاری بیشتری دارد؛ اما درماندگی مالی می‎تواند منجر به افزایش یا کاهش اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی شود. نمونه پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385تا 1394 می‎باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‌های درمانده مالی اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی‌ها کمتر است، این امر ناشی از پایداری بیشتر اقلام تعهدی (برآوردهای واقعی‌تر) در شرکت‌های درمانده مالی است. همچنین در شرکت‌های درمانده مالی اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام کمتر است، که ناشی از نابهنجاری کمتر اقلام تعهدی (قیمت‌ گذاری نادرست کمتر) در شرکت‌های درمانده مالی نسبت به شرکت‌های غیر درمانده مالی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Outcome of Financial Distress on Accruals Influencing Future Returns

نویسندگان [English]

  • darioush foroughi 1
  • Hadi Amiri 2
  • Seyed Mohammad Alsharef 3

1 Faculty Member, Department of Accounting, University of Isfahan

2 Faculty Member, Department of Economic, University of Isfahan

3 Department of Accounting, University of Isfahan

چکیده [English]

The purpose of the study is to investigate the influence of accruals on future assets’ returns and future stocks returns. Due to their estimating nature, accruals are less stable relative to cash flows; therefore, they are more influential on returns; however, financial distress may increase or decrease the influence of accruals on future returns. The study sample includes 117 companies incorporated in Tehran Stock Exchange between 2006 and 2015. The findings of this study reveal that the influence of accruals on the future returns of assets in the companies suffering financial distress is less which is owing to more persistency of the accruals (much real estimations) in the companies struggling with financial distress. Furthermore, the influence of accruals on the future returns of the stocks in the companies suffering financial distress is less which is due to less abnormality of accruals (less mispricing) in companies suffering financial distress compared to companies with non-financial distress.
Key words: Financial Distress, Abnormality of Accruals, Persistence Argument, Assets Returns, Stock Returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Distress
  • Abnormality of Accruals
  • Persistence Argument
  • Assets Returns
  • Stock Returns
احمدپور، احمد و شهسواری، معصومه، (1393). بررسی نحوهی اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، سال پنجم، شماره19، زمستان، صص27-50.
بادآور نهندی، یونس و وحید تقی زاده خانقاه، (1393). ارتباط بین برخی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری در مراحل چرخه عمر. مجله دانش حسابداری،سال پنجم، شماره18، پاییز، صص 113-140.
ثقفی، علی و مهدی سدیدی. (1387). تاثیر محافظه‎کاری بر کیفیت سود و بازده سهام. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. شماره 18. صص1-24.
دستگیر، محسن، حسین زاده، علی حسین، خدادادی، ولی و واعظ، سید علی، (1391). کیفیت سود در شرکتهای درمانده مالی، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال 4، شماره1، شماره پیاپی11، بهار،صص1-16.
رحمانی، علی و فرشته سعیدی، (1387). ارزیابی عملکرد مدلهای لاجیت در پیش بینی بازده سهام، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره2، تابستان، صص43-85.
رحیمیان، نظام الدین، صالحی راد، معصومه و حمید محمدی. (1390). رابطه محافظه‎کاری با خطر ورشکستگی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. سال نهم، شماره 30. تابستان. صص127-149.
سوری، علی. (1394). اقتصاد سنجی (جلد 2). چاپ سوم، تهران، انتشارات فرهنگ شناسی.
فروغی، داریوش، امیری، هادی و نرگس حمیدیان، (1391). تاثیر بازده نامشهود دورههای قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام. مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره9، تابستان، صص101-122.
قائمی، محمد حسین، لیوانی، علی جمال و سجاد ده بزرگی، (1388). کیفیت سود و بازده سهام شرکتها. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15، تابستان، صص71-88.
مرادزاده فر ، مهدی، روحی، علی و واحد آذری، (1392). تاثیر درماندگی مالی بر کیفیت اقلام تعهدی. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال پنجم، شماره 18، تابستان، صص103-129.
مهرآرا، محسن، رضایی ، عباس‎علی. (1389). کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای درحال توسعه منتخب. پژوهشنامه بازرگانی، شماره56، پاییز، صص 1-32.
هاشمی، سید عباس، حمیدیان، نرگس و ابراهیمی، خدیجه، (1392). بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی با در نظر گرفتن ریسک ناتوانی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال پنجم، شماره19، پاییز، صص1-20.
Alphonse, P. Nguyen, T. H. (2015)."Financial Distress and Accrual Anomaly: Evidence from the Vietnamese Stock Market". available at: http://ssrn.com.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. New York: John Wiley and Sons.
Banz, R.W., 1981, The relationship between return and market value of common stocks, Journal of Financial Economics, March, 3-l 8.
Basu, S., (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics, 24: 3-37.
Core, J.E. (2006)."Discussion of an analysis of the theories and explanations offered for the mispricing of accruals and accrual components ". Journal of Accounting Research, Vol. 44, No.2, pp. 341-350.
Fama, E.F., and K, French. (1992). "The Cross-Section of Expected Stock Returns". The Journal of Finance, No.47, pp. 427-465.
Fedyk, T.Z. Singer and T. Sougiannis. (2011). "Does the Accrual Anomaly End When Abnormal Accrual Reverse?". The Canadian Academic Accounting Association Conference. Forthcoming Contemporary Accounting Research.
Franceschetti Bruno Mario, Koschtial Claudia. (2013). Do Bankrupt Companies Manipulate Earnings More Than the Non-Bankrupt Ones? Journal of Finance & Accountancy. Available at: http://jid.aabri.com/jfa.html.
Green Ena Rose, Lovata Linda, (2013). The Relationship Between Firms' Characteristics in the Periods Prior to Bankruptcy Filing and Bankruptcy Outcome. Accounting & Finance Research. Vol2(1).
Hsu, A. W., O’Hanlon, J. and Peasnell, K. (2011), “Financial distress and the Earnings- Sensitivity-Difference Measure of Conservatism”, Abacus, Vol. 47, pp.284- 314.
Kraft, A., Leone, A. and Wasley, C. (2006). "An analysis of the theories and explanations offered for the mispricing of accruals and accrual components". Journal of Accounting Research, Vol. 44, pp. 297-339.
Li, Y. and Zhang, W. (2015), Conditional conservatism and persistence of accrual components. Canadian Journal of Administrative Sciences, 32: 15–29. doi: 10.1002/cjas.1305.
Nagar, N. Sen, K. (2016). “Earnings Management Strategies during Financial Distress”. Working Paper. Indian Institute of Management Ahmedabad.
Pae, J. (2007), “Unexpected Accruals and Conditional Accounting Conservatism”, Journal of Business Finance &Accounting, Vol. 34, pp. 681-704.
Raedy, J.S, (1998). “A Reconciliation of Stock Market Anomalies”. The Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy. The Pennsylvania State University.
Richardson, S. A., Sloan, S. G., Soliman, M. T. and Tuna, I. (2005), “Accrual reliability, earnings persistence and stock prices”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, pp. 437-485.
Rosenberg B, Reid K, Lanstein R (1985): Persuasive evidence of market inefficiency. Journal of Portfolio Management, 11(3):9–16.
Shi, L. & Zhang, H. (2012). Can the Earnings Fixation Hypothesis Explain the Accrual Anomaly? Review of Accounting Studies, 17 (1): 1-21.
Sloan, R. G. (1996), “Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?”, The Accounting Review, Vol. 71, No. 3, pp. 289-315.
Stattman D (1980): Book values and stock returns. The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers, 4:25–45.
Takamatsu, R. Turola and Lopes Fávero, L. Paulo, (2013) "Accruals, Persistence of Profits and Stock Returns in Brazilian Public Companies," Modern Economy, Vol. 4 No. 2, 2013, pp. 109-118. doi: 10.4236/me.2013.42014.
Wakil, G. & Alam, P. (2013). Can Conservatism Affect the Accrual Anomaly? 2013AAA Mid-Atlantic Conference. New Jersey, 18-20 April 2013.
Watts, R. L. (2003a), “Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications”, Accounting Horizons, Vol. 17, No. 3, pp. 207-221.
Watts, R. L. (2003b), “Conservatism in Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities”, Accounting Horizons, Vol. 17, No. 4, pp.287-301.
Xie, H. (2001), “The mispricing of abnormal accruals”, The Accounting Review, Vol. 76, pp. 357-373.
Yeong, Heui. (2004). "Financial Data Modeling and Analysis for Bankruptcy Prediction". Working Paper. University of Technology, Sydney.
Zach, T. (2003). "Inside the Accrual Anomaly". The Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Rochester, New York.
Zhang, J. (2008), “The contracting benefits of accounting conservatism to lenders and borrowers”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 45, pp.27-54.