فرضیة سیاسی و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم مالی دانشگاه ارومیه

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

چکیده

در این پژوهش، اثر فرضیة سیاسی )هزینه های سیاسی( بر کیفیت گزارش گری مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی م ی شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 66 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سا ل های 1382 تا 1393 به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه های سیاسی به کمک
متغیرهای مشاهده پذیر نسبت سرمایه بری، درجة رقابت در صنعت، نرخ مؤثر مالیاتی، اندازة شرکت، تراکم کارکنان وریسک اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت گزارش گری مالی نیز با استفاده از شاخص های کیفیت اقلام تعهدی،کیفیت افشا، پایداری سود و دقت اطلاعات مالی انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای نسبت اهرمی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که هزینه های سیاسی، اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارش گری مالی دارد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Hypotheses (Political Costs) and Financial Reporting Quality: Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mansourfar 1
  • Bahman Qaderi 2
  • Fatemeh Daneshyar 3
1 Associated Professor i n Finance, Urmia University
2 ∗∗Master of Accounting, Urmia University( Corresponding Author)
3 Master of Accounting, Urmia University
چکیده [English]

Using structural equation modeling approach, this research aims to explore
the effect of political costs on financial reporting quality. For this purpose,
66 publicly-listed firms from Tehran Stock Exchange for the period 2006 to
2014 were selected as the final data set. As an independent variable, the
observable variables such as capital intensity, concentrate rate, tax ratio, firm
size, employee intensity, and risk were used to proxy the political cost. In
addition, quality of accruals, disclosure quality, earnings persistence, and
accuracy of financial information were used to measure financial reporting
quality which is dependent variable and growth opportunities and leverage
were considered as control variables. The results indicated that political costs
had a negative and meaningful effect on financial reporting quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Hypotheses
  • Political Costs
  • financial reporting quality
  • Structural Equation Modeling Approach ∗