نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی

4 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

در دنیای واقعی معمولا سرمایه گذاران عملکرد شرکتها را با توجه به همبستگی سود هر شرکت با سود سایر
شرکتها و یا میانگین سود صنعت مورد ارزیابی قرار میدهند. بنابراین، هدف از این مقاله بررسی تاثیر همبستگی بین
سود شرکتهای صنعت و زمانبندی اعلان سود بر اقلام تعهدی مورد استفاده توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته در
بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه 1387 تا 1392 و تعداد نمونه 108 شرکت است. نتایج حاصل
از این تحقیق نشان دادند که عملکرد نسبی سود شرکت تاثیر معناداری بر اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده توسط
شرکت دارد. همچنین، در شرکتهایی که سود آنها دارای همبستگی بالایی با سود صنعت بوده و از عملکرد نسبی
پائینتری برخوردارند، رابطه قویتری بین اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد نسبی سود وجود دارد. اما تاخیر در اعلان
سود شرکتها، عاملی در شناسایی احتمالی تعدیل اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود نخواهد بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Correlation between Firms' Earnings and Announcement Timing on the Accruals

نویسندگان [English]

  • Hamid Haghighat 1
  • Mohammad Rahimpoor 2
  • Nikoo Khansari 3
  • Ramin Ghorbani 4

1 Associate Professor Accounting, Imam Khomeini International University( Corresponding Author) hhagh2006@yahoo.com

2 Lecturer Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Ph.D. student, Imam Khomeini International University, Iran

4 M. A. in Accounting, Imam Khomeini International University, Iran

چکیده [English]

Investigating the Effect of Correlation between Firms'''''''''''''''' Earnings and Announcement Timing on the Accruals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary accruals
  • Relative earnings performance
  • Announcement timing