نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سود به عنوان مهمترین شاخص اندازه گیری عملکرد یک واحد اقتصادی، یکی از مباحث حسابداری است که از دیربازجایگاه ویژه خود را در مباحث تئوریک حفظ کرده است. حسابداری که از اوایل قرن بیستم، به صورت علمی و کلاسیک پا به عرصه فعالیت نهاده است، در چند دهه اخیر، به ویژه بعد از سالهای 1960 پس از طرح فرضیه ی بازار کارا،  با شروع تحقیقات تجربی-اثباتی توسط بال و براون پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری، به سرعت توانست مبانی تئوریک خود را برمبنای تفکر اثبات گرایی پایه گذاری کرده و تکامل بخشد. در این تحقیق، محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تاثیر آن در تصمیم گیری های استفاده کننده به ویژه سرمایه گذاران بارزتر میشود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Information Content of Earning Forecasts of Companies

نویسندگان [English]

  • Hamid Khaleghi moghaddam 1
  • M. Azad 2

چکیده [English]

Profit as the most important factor of measurement of an operation of an entity, is one of the topics of accounting which has secured its special place in the theoretical issue for a number of years. Accounting from the beginning of 20th century has started its activity in the scientific and classic form.  In the last number of decades, especially from the year 1960 onward   after   efficient   market hypothesis (EMH), with the start of experimental --evidential researches by Ball and Brown about the content of information pertaining accounting earning was able to stable its theoretic fundamentals on the basis of evidence. In this research, the content of information of predicted profit is studied. The results reported here indicate that Earning Forecast by companies possessing information and efficiency content and from this purpose the importance of prediction of accounting  earning due to its role and effect in the decision takings of users especially  investor's is considerable.