نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه حسابداری اجتماعی گزارشگری اجتماعی شرکتها، به عنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است. در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای کمتر توسعه یافته، مطالعات و تحقیقات متعددی در رابطه با این بخش از حسابداری بعمل آمده است، اما در کشور ما، تا زمان اتمام این پژوهش، هیچ گونه تحقیق علمی در رابطه با گزارشگری اجتماعی شرکت ها و تعیین چهارچوب نظری، اهداف و مقاصد این بخش از حسابداری به عمل نیامده بود. پژوهش حاضر تلاشی در جهت دستیابی به مقاصد پیشگفته است. در این پژوهش با استفاده از روش دلفی، 8 عامل مهم و اصلی به عنوان معیارهای جهت ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی اجتماعی نظام حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ایران، شناسایی شد و با توجه به معیارهای پذیرفته شده و براساس امتیازات اختصاص یافته توسط اعضای گروه دلفی به وضعیت موجود هریک از این عوامل، در نظام فعلی حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ایران، مشخص گردید که نظام فعلی حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ایران از قابلیت های مورد انتظار برای پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی، برخوردار نمیباشند.

عنوان مقاله [English]

Capability Assessment of Enterprises Accounting System Accountability to Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • G Babajani 1
  • D Foroghi 2

چکیده [English]

Social Accounting and corporate social reporting nowadays are considered as one of the important approaches of accounting. In developed and some less developed countries, several studies have been made in relation with this aspect of accounting. In our country, Iran, no scientific study related to corporate social reporting in order to establish conceptual framework of this part of accounting have been done so far. This research is an attempt to obtain those mentioned goals.
In this research, according to results of Delphi survey, eight important and major factors were recognized as acceptable criteria for promotion of level of social accountability of Iranian enterprises accounting and financial reporting system. Comparing accepted criteria with characteristics of Iranian enterprises accounting and financial reporting system by Delphi group, determined that the above mentioned system lacks expected capability for social accountability.