نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چهران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس

چکیده

زمانبندی ارائهی گزارشهای مالی، یکی از تصمیماتی است که مدیران در خصوص افشای اطلاعات باید
اخذ نمایند. از دید کاربران صورتهای مالی نیز، بهموقع بودن گزارشگری مالی یکی از ویژگی های با اهمیت
در مفید بودن اطلاعات حسابداری است. زیرا، بههنگام بودن اطلاعات میتواند به استفادهی بهتر و مفیدتر
استفاده کنندگان اطلاعات مالی منجر شود. این تحقیق، به بررسی رابطهی بین مجموعهای از متغیرهای
توضیحی )از جمله بازده حقوق صاحبان سهام، تغییرات بازده سهام، ریسک مالی و اندازهی شرکت( و
زمان بندی گزارش گری مالی پرداخته است. دادههای تحقیق با استفاده از جامعهی آماری شامل 88 شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره ی زمانی 3181 تا 3189 به روش دادههای ترکیبی و
رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون
بیان میدارد که زمانبندی گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از
شاخصهای سودآوری اثر می پذیرند. نتایج تحقیق نشان داد که بازده حقوق صاحبان سهام و تغییرات بازده
سهام با تسریع در گزارشگری صورتهای مالی نسبت به سال قبل رابطهی مثبت معناداری داشته است و
ریسک مالی و تغییرات ریسک مالی با تسریع در گزارشگری صورتهای مالی رابطهی منفی معناداری داشته
است. همچنین، نتایج حاکی از این بوده است که شرکتهای بزرگتر گزارشگری مالی بهموقعتری ارائه
می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Firm Performance and Timing of Financial Reporting in the Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • V Khodadadi 1
  • M Arabi 2
  • F Taheri 3

چکیده [English]

The timing of an annual report announcement is a disclosure decision that managers must make. The users recognize timeliness as an important characteristic of usefulness of accounting information. In this research, we investigate relationship between a set of explanatory variables (such as returns on equity, changs of stock return, financial risk and size) and timing of annual financial reporting. we have used the financial data of 88 firms listed at Tehran Stock Exchange (TSE), that have analyzed for during 2004 to 2010 by using of the Panel Data System and Ordinary Least Square Regressions (OLS) Model. The results of regression show that timeliness in reporting by TSE listed companies is influenced by their profitability. We find that returns on equity and changes in stock returns are positively associated with the annual financial reports earlier and financial risk and changes in financial risk are negatively associated with the annual financial reports earlier. In addition, the results indicate that the timing of annual report releases is significantly affected by company size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial reporting
  • Timeliness
  • Returns On Equity
  • Stock Returns
  • Financial Risk
آذر، عادل و مومنی، منصور. ) 13.1 (. آمار و کاربرد آن در مدیریت )تحلیل آماری(.
انتشارات سمت جلد دوم.
.2 ابراهیمی کردلر، علی و اعرابی، محمد جواد. ) 13.1 (. تمرکز مالکیت و کیفیت سود در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشهای حسابداری مال ، ی
- .11 110 : سال دوم، ش 4
.3 افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی. ) 13.1 (. اقتصاد سنجی در حسابداری و اقتصا.د
انتشارات ترمه. چاپ اول، تهران.
.4 زراءنژاد، منصور و انواری، ابراهیم. 13.4 . کاربرد دادههای ترکیبی در اقتصاد سنجی.
- .21 12 :. فصل نامهی بررسیهای اقتصادی، دوره 2، ش 4، زمستان 4
.1 خورشیدی، حسن و قریشی، اکبر. ) 13.1 (. تحلیل فازی متغیرهای حسابداری و بازده سهام.
- ..3 104 : پژوهشنامهی علوم انسانی و اجتماع . ی سال ششم، ش 21
.3 مرادی، مهدی و پورحسینی، سید مهدی. ).. 13 (. بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی
و غیرمالی و مدت زمان اجرای تکمیل عملیات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابدار ، ی ش - .13. 1.1 :1
.0 مهدوی، غلامحسین و جمالیان پور، مظفر. ) 13.1 (. بررسی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری
مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشهای حسابداری
- ..1 10. : مال ، ی سال دوم، ش 4
.. نوروش، ایرج. ) 1300 (. بررسی رابطهی بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران
آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله
بررسی های حسابداری و حسابرس ، ی - .. 33 : ش 21
9. Ansah, S. O., (2000), Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Markets: Empirical Evidence from the Zimbabwe Stock Exchange, Accounting and Business Research, Vol, 30, No:3, ss: 241-254.
10. Ansah, S and Leventis, S. (2006). "Timeliness of corporate annual financial reporting in Greece", European Accounting Review, Vol.15, pp. 273 – 287.
11. Aubert, F. (2009). Determinants of corporate financial reporting lag: The French empirical evidence. Journal of Accounting and Taxation, Vol.1 (3), pp. 053-060.
12. Basu S. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics, 24:3-37
13. Bagnoli, M., Kros W.,. Watts S. G., (2002), The Information in Management’s Expected Earnings Report Date: A Day Late, A Penny Short. Journal Of Accounting Research, Vol, 40; No:5, ss: 1275-1296.
14. Begley, J., Fischer, P. E., (1998), Is There Information İn An Earnings Announcement Delay. Review of Accounting Studies, Vol 3, ss: 347-363.
15. Biddle, G C.; Gilles, H and Rodrigo S. (2009). How does financial
271 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 43 ، تابستان 2432
reporting quality relate to investment efficiency?, Journal of Accounting and Economics, . Vol 6: pp 101-137.
16. Bowen, R. M., Johnson, M. F., Shewlin, T., ve Shores, D., (1992) . Determinants of the Timing of Quarterly Earnings Announcements. Journal of Accounting, Auditing & Finance Vol:7; No:4, ss. 395- 422.
17. Chambers, A, E., ve Penman, S. H, (1984), Timelines of Reporting and The Stock Price Reaction to Earnings Announcements. Journal of Accounting Research, Vol. 22 No:1, ss. 21-47
18. Chen, C. R., Mohan, N. J., (1994), Timing the Disclosure of Information: Management'sView of Earnings Announcements. Financial Management, Vol. 23, No. 3, ss: 63-69.
19. Dogan, M, Coskun, E and Celik, O. (2007). Is Timing of Financial Reporting Related to Firm Performance? An Examination on Ise Listed Companies. International Research Journal of Finance and Economics. Issue 12 :pp 221-233.
20. Givoly, D., Palmon, D., (1982), Timeliness of Annual Earnings Announcements. Some Empirical Evidence. The Accounting Review, Vol:57, No:3, ss: 486- 508.
21. Haw, I- M, Daqing Q and Wu, W, (2000), Timeliness of Annual Report Releases and Market Reaction to Earnings Announcements in an Emerging Capital Market: The Case of China. Journal of International Financial Management and Accounting, Vol 11, No:2, ss: 108-131.
22. Jans, M, Orens, R and Lybaert, N. (2004). The Relation between Disclosure Quality, Income Smoothing and Earnings' Timeliness. Online: www.ssrn.com
23. Leventis, S., Weetman P., (2004), Timeliness of Financial Reporting: Applicability of disclosure Theories In A Emerging Capital Market. Accounting and Business Research. Vol:34, No:1, ss: 43-56.
24. Patell, J. M., Wolfson, M. A., (1982), Good News, Bad News and The Intraday Timing of Corporate Disclosures. The Accounting Review, Vol:57, No:3, ss: 509-527.
25. Schroeder, R G.; Clark MW. And Jack M. (2008). Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases. 9th Edition, John Wiley & Sons.
26. Shaw K.W. (2003), 'Corporate Disclosure Quality, Earnings Smoothing, and Earnings' Timeliness' Journal of Business Research, 56:1043-1050