نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در تحقیق حاضر، فایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با اطلاعات صورت سود و زیان
برای توضیح بازده سهام بررسی میشود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در دوره زمانی 1382 الی 1390 شامل 104 شرکت است. سرمایهگذاران هنگام سرمایه گذاری در
سهام شرکتها، بازده سهام آتی را در نظر میگیرند به دلیل وجود خلا تحقیقاتی در این زمینه و عدم توجه به
اهمیت صورت های مالی در توضیح بازده، تحقیق حاضر رابطه بازده را با متغیرهای موجود در صورتهای
مالی ترازنامه و سود و زیان بررسی می نماید و بدین وسیله سرمایهگذاران را درتصمیمگیریهای صحیح
جهت کسب حداکثر بازدهی از سرمایهگذاریهای خود یاری دهد. نوع دادهها جهت آزمون فرضیههای
تحقیق دادههای ترکیبی می باشند. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده و
روشهای آماری توصیفی و استنباطی، شامل ضریب تعیین تعدیل شده به کار رفته است. طبق نتایج تحقیق،
توانایی توضیح بازده سهام در مدلی که اطلاعات ترازنامه درکنار سود و زیان آمده، نسبت به مدلی که تنها
از اطلاعات سود و زیان استفاده شده، بیشتر بوده است. این مدل، به خصوص در شرکت های زیانده دارای
تجربه کم یا دارای خطای بیشتر، در پیش بینی سود سهام آتی، موثرتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Usefulness of Balance Sheet and Income Statement Information Considered in Compare with Income Statement to Explain Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Matin Hassannejad 2

چکیده [English]

In this research, the usefulness of balance sheet and income statement information have been considered in compare with income statement to explain stock returns of 104 sample companies which are accepted in Tehran security exchange since 1382 till 1390. The investors consider future value of stock returns at the time of investment in companies share. This research, tried to help the investors to choose a best finance and investment chance. The data utilized to test the research assumptions are generally compound data. To test the research assumptions, multi variable regressions have been applied. The descriptive and perceptive statistical methods, including adjusted multiple, are applied.
The result of this research indicated more ability and profitability of stock return at the time of using information in the model of balance sheet and income statement together in compare with only income statement usage. Specially in Loss versus profit companies and Young versus mature companies or with Firms with uncertain future earnings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Returns
  • Balance Sheet
  • Income Statement
  • the Usefulness Information
استانداردهای حسابداری ایران،
نشریه 160 سازمان حسابرسی
، استاندارد شماره یک
باباییان، علی( 1380
 
 
 
) بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده سهام
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 
 
 
، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده
حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی.
 
جهانخانی، علی مرادی،مهدی ( 1375 ) بررسی نحوه تصمیم گیری خریداران سهام عادی
 
در بورس اوراق بهادار تهران،
 
 
مجموع مقالات نخستین سمینار مدیریت مالی ایران
،
دانشگاه شهید بهشتی.
 
حاجی زاده قراملکی، رحمان( 1383 )
 
 
 
رابطه سود حسابداری با بازده سهام موجود در
پرتفولیوی بهینه
 
 
 
، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حسابداری و مدیریت شهید
بهشتی.
 
خالقی مقدم، حمید و آزاد، محمد. ( 1383 ). محتوای اطلاعاتی سود در پیش بینی سود
 
. شرکتها،
 
 
مطالعات حسابداری
، شماره 7
خدامی پور، احمد؛ دلدار ، مصطف ی و چوپانی ، محسن( 1392 ) بررسی تاثیر عدم تقارن
 
اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت بر بازده آتی سهام،
 
 
 
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری
 
.143-
مالی
، سال یازدهم، شماره 38 ، تابستان 92 ، صفحه 167
شهابی، صالح ( 1385 )
 
 
برسی ارتباط بین ارکان سود و زیان با تغییرات بازده سهام
، پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشکده حسابداری و مدیریت شهید بهشتی.
 
شیری، یحیی( 1386 )
 
 
رابطه بین خالص داراییهای عملیاتی و بازده آتی سهام
، پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی.
 
عباسی تازه کند، یاور( 1390 )
 
 
 
رابطه ریسک نقدشوندگی و بازده سهام در بورس اوراق
بهادار
 
 
 
، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حسابداری ومدیریت علامه طباطبایی.
عبدی، نادر( 1382 )
 
 
 
بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه و تغییرات اقلام سود و زیان
با تغییرات بازده سهام
 
 
 
، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حسابداری و مدیریت شهید
بهشتی.
 
علی پناهی، خدیجه( 1380
 
 
 
) بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام سود و زیان با تغییرات
بازده سهام در شرکتهای پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
 
، پایاننامه کارشناسی
ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
 
 
54 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 46 تابستان 1394
محمدی، ناهید( 1387 )
رابطه اطلاعات ترازنامهای و بازده آتی سهام
، پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی.
 
هاشمی، سید عباس، امیری، هادی ومعین قفقازی، رویا( 1392 ) تاثیر بکارگیری هزینه
 
سرمایه ب ر رابطه سو د و بازد ه سهام ،
 
 
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی
، سال
.91- یازدهم، شماره 38 ، تابستان 92 ، صفحه 117
 
هندریکسان، ال دان اس و ون بردا، میکل اف. ( 1384 )
 
 
تئوری های حسابداری
، ترجمه
پارساییان، علی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ اول.
 
 
Huang,Yuan & Zhang, Guochang.(2012) An Examination of the
Incremental Usefulness of Balance-Sheet Information Beyond
Earnings in Explaining Stock Returns,
Journal of Accounting,
Auditing & Finance.
Irena, Jindrichovska.(2001) The relationship between accounting
number and return,
accounting review, pp107-131.
Lewellen, Jonathan .(2003), Predicting Return with Financial Ratios. At Lewellen Gmit, edu.
Ohlson,J and penman.(1992).Disaggregated accounting data as
explain atory for variable returns,
journal of accounting, auditing
and finance
. pp553-573.
Ohlson, J. (1995) Earnings, book values, and dividends in equity valuation.
Contemporary Accounting Research, 11, 661-687.
Zhang, G. (2000) Accounting information, capital investment decisions, and equity valuation: Theory and empirical implications.