نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی وخارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب
می شود. هدف اصلی شرکتها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی است که یکی از
عوامل موثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتهاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده
متناسب با ریسک های موجود می باشد. از سویی دیگر تحقیقات مختلف نشان داده است که با توجه به
مشکلات تئوریهای سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر مسائل تامین مالی شرکتها،
انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی نقش انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه
میپردازد. برای این منظور از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت
انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های 1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این
است که انعطاف پذیری مالی دوره جاری دارای رابطه مثبت و معناداری با ساختار سرمایه است. همچنین
نتایج نشان میدهد که برای شرکتهایی که دارای ارزش نهایی وجه نقد منفی هستند، انعطاف پذیری مالی
در تصمیمات ساختار سرمایه دارای الویت می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Usefulness of Balance Sheet and Income Statement Information Considered in Compare with Income Statement to Explain Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Saber Sheri Anaghiz Sheri Anaghiz 1
  • Bahram Mohseni Maleki Mohseni Maleki 2

چکیده [English]

In this research, the usefulness of balance sheet and income statement information have been considered in compare with income statement to explain stock returns of 104 sample companies which are accepted in Tehran security exchange since 1382 till 1390. The investors consider future value of stock returns at the time of investment in companies share. This research, tried to help the investors to choose a best finance and investment chance. The data utilized to test the research assumptions are generally compound data. To test the research assumptions, multi variable regressions have been applied. The descriptive and perceptive statistical methods, including adjusted multiple, are applied.
The result of this research indicated more ability and profitability of stock return at the time of using information in the model of balance sheet and income statement together in compare with only income statement usage. Specially in Loss versus profit companies and Young versus mature companies or with Firms with uncertain future earnings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Returns
  • Balance Sheet
  • Income Statement
  • the Usefulness Information
منابع
باغومیان، رافیک و عزیززاده مقدم، کیوان. رابطه ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه.
مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 12 ، شماره 43 ، سال 1393
. تهرانی، رضا. مدیریت مال . ی انتشارات نگاه دانش، چاپ پنجم، سال 1384
حقیقت، حمید و بشیری، وهاب. بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه.
. فصلنامه دانش حسابداری، شماره 8، سال 1391
دارابی، رویا. رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه. مجله راهبرد مدیریت
. مالی، سال اول، شماره 1، سال 1392
رحمانی، علی، غلامی ، فردین و پاکیزه، کامران. تاثیر انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه
. گذاری و ارزش آفرینی . پیشرفت های حسابداری، دوره 4، شماره 2، سال 1391
رحیمیان، نظام الدین، قربانی، محمود و شعبانی، کیوان. رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد
و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران . مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره
. 11 ، شماره 40 ، سال 1392
کردستانی، غلامرضا و پیرداوری، طناز. ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمانبندی
. بازار . فصلنامه دانش حسابداری، شماره 9، سال 1391
نصیرزاده، فرزانه و مستقیمان، علیرضا. آزمون نظریه های ساختار سرمایه ی توازن ایستا
(مصالحه ی ایستا) و سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
. مجله پیشرفت های حسابداری، شماره 59 ، سال 1389
Bartram, Söhnke M. Corporate Financial Flexibility and Real Investment. 2014. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract =
2395843 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2395843
Byoun, Soku. Financial Flexibility and Capital Structure Decision. 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1108850 or http://dx.doi.org /10.2139/ssrn.110885.
Clark, Brian J. The Impact of Financial Flexibility on Capital Structure Decisions: Some Empirical Evidence. 2010. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1499497
Denis, David J. and Stephen B. McKeon. Debt financing and financial flexibility: Evidence from pro-active leverage increases. 2009. Working paper, Purdue University, SSRN abstract no. 1361171.
Faulkender, Michael, and Rong Wang. Corporate financial policy and the value of cash, Journal of Finance, 61, 2006.
18 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 46 تابستان 1394
Hess, Dieter and Immenkötter, Philipp. How Much Is Too Much? Debt Capacity and Financial Flexibility. 2014. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1990259
Reinartz, Sebastian Johannes and Schmid, Thomas. Production Flexibility, Product Markets, and Capital Structure Decisions. 2014. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2081902